Brexit

.

.

czyli ucieczka Brytyjczyków do NAFTY

.

.

     Imperium Brytyjskie u szczytu swojej potęgi zamieszkiwało około 478 milionów ludzi, br-empco stanowiło jedną czwartą ówczesnej ludności świata i zajmowało powierzchnię około 35,8 mln km², czyli prawie jedną czwartą powierzchni lądowej Ziemi. Przez około 100 lat była jedynym światowym supermocarstwem. Spuścizną tamtego okresu jest powszechne stosowanie języka angielskiego w komunikacji międzynarodowej (przed I wojną światową rolę tę pełnił język francuski).

.

     Po II wojnie światowej Imperium rozpadło się. Wprawdzie militarnie Wielka Brytania była zwycięzcą, ale gospodarczo zbankrutowała. Dług wobec Stanów Zjednoczonych wynosił 4,3 mld dolarów. Politycznie triumfowały Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, a Europa na długie lata stała się ich protektoratem. Przed I wojną światową decyzje o losach całego świata zapadały w Europie, a po II wojnie światowej decyzje dotyczące Europy zapadały w Moskwie i Waszyngtonie.

.

euenlargement     Projekt zjednoczenia Europy zaczął być realizowany już od zakończenie II wojny światowej. W 1952 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali obejmująca RFN, Francję, Włochy i kraje Beneluksu, czyli tzw. jądro lub serce Europy. W 1958 roku utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą … integracją europejską obejmowana była coraz większa liczba państw. W 1993 roku na podstawię Traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska. W 2004 roku przystąpiło do niej 10 państw z Europy Wschodniej, w tym Polska.

.

     Unia Europejska liczy prawie 500 mln mieszkańców i zajmuje obszar prawie 5 mln km2. Obecnie jest największym organizmem gospodarczym świata. PKB Unii jest porównywalne, a nawet według niektórych statystyk większe niż PKB USA.

.

     23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 17.410.742 głosy oddano za wyjściem ze Wspólnoty (51,89%), a 16.141.241 głosów oddanych było za pozostaniem w strukturach Unii.

.

Dlaczego Brytyjczycy zdecydowali się wystąpić z UE?

.

nom     W roku 2007 PKB Wielkiej Brytanii wynosiło 48,4 tys. $, a PKB Stanów Zjednoczonych – 48,1 tys. $. PKB per capita Wielkiej Brytanii było nieznacznie wyższe niż PKB Stanów Zjednoczonych. Po 8 latach PKB per capita USA wzrosło o 16%, a Zjednoczonego Królestwa zmalało o 10%.

     Z kolei dla Niemiec PKB per capita zmalało o 1,5%, a Francji zmalało o 13%. Europie wiedzie się zdecydowanie gorzej, niż na przykład Stanom Zjednoczonym. Czy nie jest to zatem najwyższy czas, żeby pożegnać się z Europą i sprzymierzyć ze Stanami Zjednoczonymi?

.

gni

     Realny dochód narodowy na głowę mieszkańca w roku 2007 wynosił w Wielkiej Brytanii 37,9 tys. $, a w Stanach Zjednoczonych – 48,4 tys. $ (różnica 10,5 tys. $). Po 8 latach ten dystans wzrósł do 15,9 tys. $. Niemcy w roku 2007 miały GNI mniejszy od UK, a w 2015 0 8,8 tys. $ wyższy od Wielkiej Brytanii. Francja w 2007 roku ustępowała UK o 3,2 tys. $, a w 2015 zrównała się z UK. Słowem, Wielka Brytania z pozycji jednego z liderów staczała się na pozycję marudera Europy. Może więc, korzystając z uprzywilejowanej pozycji w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi powinna Wielka Brytania przystąpić do NAFTY?

.

biz     O tym, czy kraj jest atrakcyjny dla inwestorów decyduje wielkość napływającego kapitału, szczególnie w formie bezpośrednich inwestycji. Jak widać w latach 2007 – 2015 kapitał odpływał z Wielkiej Brytanii. Przez 8 lat odpłynęło 500 mld dolarów. Odwrotnie było w Stanach Zjednoczonych. Do USA napłynął 1 bilion dolarów. Zatem, Wielka Brytania przestała być atrakcyjna dla inwestorów. Najwyższy czas, żeby zastanowić się czy warto dalej wiązać się z Unią Europejską?

.

     Od zakończenia II wojny światowej amerykański dolar jest nieformalną walutą currrświatową. Aż 64% światowych rezerw walutowych gromadzonych jest w tej walucie. Ma to swoje dobre skutki dla Stanów Zjednoczonych – za kreowanie pieniądza otrzymują całkiem realne dobra. Żyją w części za darmo – na koszt reszty świata.

     Funt szterling jest także ważną walutą – stanowi 5% światowych rezerw walutowych. Z tego tytułu Wielka Brytania otrzymuje całkiem pokaźną premię. Problem jednak polega na tym, że wartość brytyjskiego funta względem amerykańskiego dolara stale maleje. W roku 2008 jeden ₤ był równy dwóm $. Obecnie w roku 2016 1₤=1,2$. Brytyjski funt stracił 40% wartości w stosunku do dolara.

     Dla Brytyjczyków wydaje się zasadnym związanie funta szterlinga z dolarem …i przemyślenie przystąpienia do NAFTY.

.

dlug     Dług publiczny Wielkiej Brytanii w roku 2007 wynosił niewiele ponad 40% PKB. W okresie następnych 8 lat wzrósł 2,1 razy. Żadne inne państwo nie zadłużało swoich finansów publicznych aż tak gwałtownie. Tym bardziej, że w wyniku tego zadłużania kondycja gospodarcza państwa zamiast się polepszyć uległa znacznemu pogorszeniu.

.

bilh     Wielka Brytania od lat regularnie notuje deficyt w handlu zagranicznym. Na lipiec 2016 roku wysokość tego deficytu wynosiła łącznie 4,7 mld dolarów. Nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała ulec polepszeniu. Może więc warto, przemyśleć własną pozycję międzynarodową pod kątem polepszenia pozycji w wymianie międzynarodowej? Może warto przychylniejszym okiem spojrzeć na zbliżenie za Stanami Zjednoczonymi i członkostwo w NAFCIE?

.

     Wielkość składki Wielkiej Brytanii do budżetu Unii Europejskiej w latach 2006-2013 wynosiła 77,655 mld euro, co stanowiło 10,7%. Wielka Brytania była płatnikiem netto 4,872 mld euro. W 2014 roku Wielka Brytania wpłaciła do budżetu UE 14,072 mld euro i uzyskała z niego 6,985 mld euro. W każdym przypadku Wielka Brytania pozostaje płatnikiem netto.

.

emigr1     Dziś już niewiele osób pamięta, że po przystąpieniu Polski do UE pierwszymi krajami, które otworzyły przed nami rynki pracy były Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Nastąpiło to dokładnie z dniem naszego wejścia do UE czyli 1 maja 2004 roku. .

      Dopiero 2 lata później, 1 maja 2006 roku swoje rynki pracy otworzyły Hiszpania, Portugalia, Grecja, Finlandia i Islandia. Potem 31 lipca 2006 roku uczyniły to Włochy, 1 maja 2007 roku – Holandia, 1 listopada 2007 roku – Luksemburg, 1 lipca 2008 roku – Francja, 1 maja 2009 roku – Belgia, Dania i Norwegia i wreszcie 1 maja 2011 roku – Niemcy, Austria i Szwajcaria.

.

     Dzisiaj w Wielkiej Brytanii żyje 900 tysięcy naszych rodaków, w tym aż 108 tysięcy urodzonych już w Wielkiej Brytanii (dane na koniec 2015 roku). Stanowimy 70% emigrantów z UE. Ponad ¼ narodzin to dzieci cudzoziemców.

.

nafta     Czy można się dziwić, że Brytyjczycy opowiedzieli się przeciwko tolerancyjnej polityce wobec imigrantów? Brytyjczycy wybiorę tę drogę, którą kroczy USA – akceptują tylko wybrane grupy emigrantów. Brytyjczycy przystąpią do NAFTY :-)

.

     Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będą dramatyczne. Przynajmniej dla Brytyjczyków. Wielka Brytania ze względu na specjalny status w relacjach z USA przystąpi do NAFTY, czyli Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu obejmującej Kanadę, USA i Meksyk. NAFTA funkcjonuje od 1994 roku i zamieszkała jest przez 364 mln mieszkańców. PKB NAFTY wynosiło 21,2 bln dolarów, wobec 16,5 bln dolarów Unii Europejskiej. NAFTA jest organizmem gospodarczym zdecydowanie większym od UE, choć połączonym luźniejszymi więzami.

.

Co się wówczas zmieni?

breksit     Dziś PKB Unii Europejskiej wynosi 16,5 bln $ wobec 21,2 bln $ NAFTY (w tym USA -18,6 bln $). Po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do NAFTY te proporcje ulegną zmianie na rzecz NAFTY i USA. UE będzie miała PKB równe 13,7 bln $, a NAFTA – 23,9 bln $. W każdej sytuacji UE traci.

     A czy straci Wielka Brytania? Wątpię. W NAFCIE będzie drugim graczem po USA i najważniejszym partnerem w Europie. Zatem, świetlana przyszłość przed Wielką Brytanią :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>