Kielce umierają

.

.

.. .

     Według legendy osada założona została w XI wieku przez syna Bolesława Chrobrego, Mieszka Bolesławowica (ur. 1069, zm. 1089), królewicza z dynastii Piastów. W XII wieku zbudowano w niej kolegiatę, w XIV wieku nadano prawa do handlu i zjazdów według wzoru magdeburskiego. W 1816 r. Kielce stały się siedzibą władz województwa krakowskiego i utworzono w Kielcach pierwszą polską publiczna wyższa uczelnia techniczna (w północnym skrzydle pałacu biskupiego, z inicjatywy Stanisława Staszica). Po powstaniu listopadowym rozwój Kielc został gwałtownie zahamowany, Kielce stały się miastem powiatowym w guberni radomskiej. Ponowne represje spłynęły na Kielce za czynny udział w powstaniu styczniowym.

.

wojkie     W 1914 r. do Kielc wkroczyła Kompania Kadrowa Strzelców Józefa Piłsudskiego, a potem odbyło się zaprzysiężenie I Pułku Legionów Polskich. Przez lata Kielce uchodziły za miasto marszałka Piłsudskiego. W 1921 roku Piłsudski otrzymał honorowe obywatelstwo Kielc, a w pięć lat później odbył się w  Kielcach zjazd legionistów. W Kielcach aż do wybuchu wojny miał siedzibę garnizon wojskowy, z którego żołnierze bronili w 1939 roku Westerplatte (Obrona Westerplatte).

.

     W ślad za politycznym uznaniem szedł rozwój gospodarczy – w mieście wybudowano fabryki (SHL, fabryka „Granat”, Fabryka Mebli Henryków, w 1926 roku otworzono elektrownię),  w 1927 r. oddano do użytku sieć kanalizacyjną, a dwa lata później wodociągową. Kielce były ważną częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego (Centralny Okręg Przemysłowy).

.

     W 1940 roku Kielce liczyły ok. 80 tysięcy mieszkańców, z tego 25 tysięcy stanowili Żydzi. W kieleckim getcie Niemcy zamknęli 27 tysięcy Żydów, po części zwiezionych. Około 20 tysięcy wywiezionych zostało później do obozu koncentracyjnego w Treblince. Dwukrotnie, w 1918 i 1946 roku, dochodziło w Kielcach do pogromu Żydów, w obu pogromach łącznie zginęło 41 Żydów, a 285 zostało rannych (Pogrom kielecki).

.

polska_22-08-1944     Od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Kielce niezmiennie są miastem wojewódzkim. Przed II wojną światową województwo kieleckie, o powierzchni 25.741 km2, graniczyło bezpośrednio z Niemcami. Po II wojnie światowej podział administracyjny Polski ulegał zmianie kilkakrotnie (1946, 1950, 1957 i 1975, 1999) zawsze jednak pozostawiając Kielce stolicą województwa. Tuż po wojnie w granicach województwa kieleckiego znajdowały się m.in. Częstochowa i Radom.  Współczesne Kielce to miasto dwustutysięczne.

.

.

     Na koniec 2015 roku Kielce zamieszkiwało 198,0 tys. osób, tj. o 4,4 tys. mniej niż w 2010 r. (o 2,2%). Średnio co roku ubywa 0,4% ludności.

     PKB na mieszkańca w 2014 roku (ostatnie dostępne dane) dla podregionu kieleckiego, który obejmuje Kielce wraz z otaczającymi miejscowościami, wynosił 79% średniej krajowej  (FitchRating).

.

W Kielcach coraz mniej osób w wieku produkcyjnym

.

     Kobiety stanowią 53% mieszkańców. W 2015 roku na 100 mężczyzn przypadało 113 kielcekobiet. Nadwyżka kobiet utrzymuje się trwale praktycznie już od 41 roku życia.

     W Kielcach maleje udział osób w wieku przedprodukcyjnym (tj. w wieku 17 lat i mniej) oraz w wieku produkcyjnym, a rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz kobiet w wieku 60 lat i więcej.

.

.

     W latach 2010-2015 liczebność dzieci i młodzieży do 17 roku życia zmniejszyła się w Kielcach o 4,1% do 30,8 tys. osób. Dzieci i młodzież na koniec 2015 roku stanowiły 15,5% ludności 11miasta, tj. o 0,3% mniej niż w 2010 roku. Największe spadki ilości dzieci i młodzieży zanotowano w grupach wiekowych wśród dzieci między 0 a 2 rokiem życia i 15 a 17 rokiem życia – odpowiednio o 14,8% i 22,3%.

.

     Z kolei w województwie świętokrzyskim w tych samych latach liczebność dzieci i młodzieży zmalała o 9,6%, a ich udział w populacji zmniejszył się o 1,5%, do poziomu 16,8%.

.

starzec    W roku 2014 w wieku przedprodukcyjnym było w Kielcach 15,5% osób (30.890), w wieku produkcyjnym – 62% osób (123.181), a w wieku poprodukcyjnym – 22,5% osób (44.786). Średnio dla Polski udział osób w tych grupach wiekowych wynosił 18%, 63%, 19%. Jak widać w Kielcach osób w wieku przedprodukcyjnym jest mniej o 2,5% niż średnia krajowa, a osób w wieku poprodukcyjnym jest 3,5% więcej niż średnia krajowa. Kielce są zdecydowanie starsze niż średnia krajowa.

.

.

Maleje liczba urodzeń

.

.

     W Kielcach maleje liczba urodzeń, czego efektem jest starzenie się społeczeństwa. Zwiększa się ilość osób w wieku poprodukcyjnym. W latach 2010-2015 ilość osób w mlodwieku emerytalnym zwiększyła się o 20,8% do 46,3 tys. osób, w tym mężczyzn o 24,5%, a kobiet o 19,2%. Udział osób w wieku powyżej 65 lat zwiększył się o 4,5% do 23,4%.

.

     Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało osób w wieku przed- i poprodukcyjnym: 2010 rok – 53 osoby, 2015 rok – 64 osoby. W Kielcach 100 osób pracujących musi utrzymać 64 osoby niepracujące i te proporcje wciąż niekorzystnie rosną!

.

     Dodatkowo na 100 osób w wieku do 17 lat przypada aż 150 osób w wieku emerytalnym (kobiety pow. 60 roku życia., mężczyźni powyżej 65 roku życia). Tylko w latach 2010-2015 współczynnik ten wzrósł ze 119 na 150 osób. Niebawem Kielce staną się miastem emerytów!

.

Stajemy się starym społeczeństwem

.

     O dramatycznym starzeniu się ludności Kielc świadczy szybkie przesuwanie się mediany wieku. W roku 2010 połowa Kielczan była w wieku starszym niż 40,3 lat. W roku 2015 było to już 42,1 lat! Odpowiednio dla płci mediana w 2015 roku wynosiła: dla mężczyzn – 39,8 lat, a dla kobiet – 44,7 lat. Czyli, że połowa mężczyzn w Kielcach jest w wieku 40+, a połowa kobiet w Kielcach jest w wieku 45+.

.

     W 2014 roku mediana wieku dla całej ludności Polski wyniosła 39 lat; kobiety są starsze – ich wiek środkowy to ponad 41 lat, dla mężczyzn – prawie 38 lat (GUS, Notatka przygotowana na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia” (w dniu 19.02.2016 r.)). To oznacza, że mediana wieku mężczyzny w Kielcach jest wyższa niemal o 2 lata od mediany krajowej, a mediana wieku kobiet aż o 4 lata. Jesteśmy miastem ludzi starych, młodzi uciekają!

.

.

zgon.

    W latach 2010-2015 pogorszyła się proporcja urodzeń do zgonów. W Kielcach jest coraz więcej zgonów i coraz mniej urodzeń - ilość urodzeń zmniejszyła się o 12,6%, a ilość zgonów wzrosła o 9,7%.

W samym tylko roku 2015 nadwyżka zgonów nad urodzeniami wyniosła 336 osób.

.

kosa.

    W 2015 r. w Kielcach urodziło się 1,7 tysiąca dzieci, co się przekłada na 8,60 urodzeń żywych na 1000 ludności wobec 9,62 przed pięcioma laty – spadek o 1,02 urodzeń na 1000 ludności na przestrzeni sześciu lat (spadek o 11%). To duży spadek urodzeń!

.

     W latach 2010-2015 w Kielcach zmarło 2,0 tysiąca osób, co oznacza 10,29 zgonów na 1000 ludności wobec 9,17 w 2010 roku (wzrost o 12%). To duży wzrost zgonów!

.

Zanika przyrost naturalny

.

ruch.

    W przeliczeniu na 1000 ludności przyrost naturalny zmniejszył się w Kielcach od plus 0,45 w 2010 roku do minus 1,69 w 2015 roku. W województwie świętokrzyskim sytuacja jest jeszcze gorsza – ujemny przyrost naturalny powiększył się negatywnie z minus 1,21 do minus 3,04.

.

     W latach 2010-2015 ilość kielczanek w wieku rozrodczym zmniejszyła się o 6,6% do 46,0 tysiąca, a ich udział wśród ogółu kobiet spadł o 2,3% do poziomu do 43,8%. Nastąpiło także zmniejszenie płodności ogólnej kielczanek, z 38,88 w roku 2010 do 36,87 w roku 2015. Największy spadek nastąpił w młodszych grupach wiekowych – do 30 roku życia.

.

     Prosta zastępowalność pokolenia rodziców przez dzieci występuje, gdy na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci. W Kielcach w 2015 roku na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało jedynie 112 dzieci. Dramatyczny spadek dzietności!

.

Kielczanie żyją samotnie

.

     W latach 2010-2015 w Kielcach nastąpił wyraźny spadek liczby zawieranych małżeństw – o 30,4%!

     W przeliczeniu liczby małżeństw na 1000 ludności wskaźnik zmniejszył się z 6,08 do 4,33, czyli o 29%! Dramatyczny spadek w okresie sześciu lat (2010-2015).

.

     W latach 2010-2015 w Kielcach znacząco wzrosła proporcja rozwodów do nowo zawieranych małżeństw z 287 do 413 w przeliczeniu na 1000 małżeństw. Kielczanie żyją coraz bardziej samotnie i bez dzieci!

.

W Kielcach ubywa pracy!

.

     Liczebność populacji pracujących w Kielcach w latach 2010-2015 zmniejszyła się ze stanu 76.312 osób w roku 2010 do stanu 75.421 osób w roku 2015, czyli zanotowano spadek o 1,2%. Szczególnie duży spadek nastąpił w przemyśle i budownictwie – mniej o 2.202 osoby (spadek o 9,9%), a także w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsługi nieruchomości – mniej o 289 osób (spadek o 9,3%).

.

zatrudnieni     Od roku 2012 większość pracujących w Kielcach stanowią kobiety, w roku 2015 ich udział wśród pracujących wynosił 51,9%.

.

     W latach 2010-2015 przeciętne zatrudnienie w Kielcach zmniejszyło się ze stanu 66.679 osób w roku 2010 do stanu 61.677 osób w roku 2015, to znaczy zmalało o 5.002 osoby, czyli zanotowano spadek średniego zatrudnienia o 7,5%.

.

     W największym stopniu ucierpiało budownictwo i przemysł, przeciętne zatrudnienie w budownictwie i przemyśle spadło ze stanu 19.553 osób w roku 2010 do stanu 16.228 w roku 2015, to jest spadek o 17%. Podobnie duży spadek zatrudnienia wystąpił w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i komunikacji – o 13,4%.

.

.

Ludzie z Kielc uciekają

.

migracje

     W latach  2010-2015 Kielce notowały stały ubytek ludności w wyniku ruchu wędrówkowego. Migrują głównie osoby w wieku produkcyjnym, a skala zjawiska jest wysoka.

.

     W 2015 r. 69,9% napływów oraz 60,8% odpływów odbywało się w obrębie województwa świętokrzyskiego.

.

Kielce się wyludniają

.

przysz

     Według prognoz do roku 2050 będzie następował dalszy spadek odsetka dzieci i młodzieży przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Kielce będą w tym względzie niechlubnie przodowały.

.

Co pięć lat, liczebność populacji Kielc będzie malała średnio o 5,0%.

.

Według prognoz liczba ludności Kielc w roku 2050 będzie wynosiła 137,9 tys. osób.

.

2050     W porównaniu do roku 2015 r. oznacza to zmniejszenie populacji o 60,2 tys. osób, tj. o 30,4%. W dalszym ciągu postępować będzie feminizacja miasta, mężczyzn będzie ubywać więcej niż kobiet.

.

     W roku 2050 na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać około 325 osób w wieku poprodukcyjnym.

.

starzec1     Znaczącym czynnikiem wyludniania mają być migracje. Saldo migracji będzie kształtowało się pomiędzy minus 3,29‰ w 2015 roku a prawdopodobnie minus 4,22‰ około roku 2050.

.

     W latach 2015-2050, kumulacja ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji na pobyt stały, przyniesie znaczny spadek przyrostu rzeczywistego z minus 4,98‰ do minus 12,69‰.

.

.

Coraz mniej nas pracuje .

.

     W Kielcach w latach 2010-2015 widoczna jest niekorzystna tendencja zmniejszania się liczebności populacji pracujących. Następuje stałe pogarszanie się sytuacji na rynku pracy.

.

praca     Liczebność populacji pracujących odnotowana na koniec grudnia 2015 roku zmniejszyła się o 1,2% w porównaniu do stanu z końca grudnia 2010 roku, średnioroczna stopa spadku osiągnęła minus 0,2%.

.

     Na koniec grudnia 2010 roku w Kielcach pracowało 76.312 osób, natomiast na koniec grudnia 2015 roku już tylko 75.421 osób. Nastąpił spadek o 891 osób.

.

     Szczególnie dotkliwy spadek zatrudnienia następuje w przemyśle i budownictwie – na 1000 osób populacji w roku 2010 pracowało w tym sektorze 110 osób, a w roku 2015 już tylko 102 osoby.

.

Zatrudnienie: budownictwo spada, administracja rośnie

.

praca2.

    Obserwując zmiany w strukturze zatrudnienia w latach 2010-2015 wyraźnie widać, że Kielce przestają być ośrodkiem przemysłu i budownictwa. I to pomimo tego, że region świętokrzyski ogromnym rezerwuarem materiałów budowlanych dla całej Polski.

.

bieda     W latach 2010-2015 zatrudnienie w budownictwie spadło z 9,1% do 6,7%. Natomiast w tym samym czasie wzrosło zatrudnienie w administracji z 12,7% na 15%. Administracja powoli wyrasta na największego pracodawcę w Kielcach. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że wskutek stałego ubytku ilości pracujących już wkrótce nie będzie kogo administrować.

bialorus.

     Poziom 73%  odpowiadał wartości PKB per capita w jednostkach realnych 17.885 $.    Na Białorusi według danych Banku Światowego mieliśmy 17.680 $. To oznacza, że w województwie świętokrzyskim mieliśmy poziom życia dokładnie taki jaki ma statystyczny Białorusin w swojej ojczyźnie! Nie potrzeba ze Świętokrzyskiego wyjeżdżać, żeby doświadczyć, jak żyją nasi biedniejsi sąsiedzi.

.

     Na koniec 2015 roku w Kielcach zarejestrowanych było 934 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wzrost w stosunku do roku 2010 o 26,4%. Nie ma pracy, więc aktywność Kielczan skierowana jest na obszar organizacji pozarządowych.

.

.

.

.

W Kielcach są niskie wynagrodzenia

.

placa.

.

    Wynagrodzenia w Kielcach, podobnie jak w województwie świętokrzyskim, są niższe niż średnia krajowa. Przykładowo w roku 2015 średnie wynagrodzenie w Kielcach wynosiło 3846 zł, przy średniej krajowej na poziomie 3900 zł.

.

.

wynagrodzenii.

.

.

    Sektor publiczny w Kielcach stale oferuje wyższe przeciętne wynagrodzenia niż prywatny (średnio o 30%), w roku 2015 było to 4423,83 zł wobec 3410,31 zł w sektorze prywatnym. Prawidłowość ta od lat nie ulega zmianie. Administracja w Kielcach ma się dobrze!

.

.

.

.

Bezrobocie

.

     Na koniec grudnia 2015 roku w Kielcach zarejestrowanych było 9.378 osób bezrobotnych, z tego 4.962 mężczyzn i 4.416 kobiet.

.

bezrobocie     Stopa bezrobocia w Kielcach na koniec roku 2015 wynosiła 8,7%, przy średniej w Polsce 9,7%. Jednak ponieważ w Kielcach zanika zatrudnienie w przemyśle i budownictwie, a wzrasta zatrudnienie w administracji dlatego spadek bezrobocia wśród kobiet jest o około 1/4 większy niż wśród mężczyzn.

.

bezrobocie     W skali województwa nadal poważnym problemem jest wysokie bezrobocie w regionie SOS (Starachowice – Ostrowiec – Skarżysko).

.

 

   Wśród miast wojewódzkich Kielce znajdują się w niechlubnej czołówce o wysokim bezrobociu, co pokazuje slajd zamieszczony obok.

job.

.

.

     Podobnie Świętokrzyskie już tradycyjnie od lat należy do grupy województw o wysokim bezrobociu. Szczególnie wysokie bezrobocie utrzymuje się na północy województwa, które – co może dziwić – posiada dobrą infrastrukturę przemysłową i tradycje sięgające międzywojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

.

.

Co 4-ty magister bez pracy

.

magister     Rośnie udział osób z wyższym wykształceniem, które mają problemy ze znalezieniem pracy. W Kielcach nie znajduje potwierdzenia teza o związku poziomu bezrobocia z wykształceniem osób poszukujących pracy. Kielecki rynek pracy bardziej otwarty jest na pracowników z wykształceniem zawodowym czy średnim niż na absolwentów uczelni wyższych.

.

.

Absolwenci bez pracy

.

scol     W Kielcach działa 9 uczelni wyższych: • Politechnika Świętokrzyska, • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, • Staropolska Szkoła Wyższa, • Świętokrzyska Szkoła Wyższa, • Wszechnica Świętokrzyska, • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, • Wyższa Szkoła Handlowa, • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji. W roku akademickim 2010/2011 studiowało na nich 42.406 studentów. W pięć lat później, w roku akademickim 2015/2016, studiowało już tylko 25.104 studentów. Dramatyczny spadek liczby studentów o 41% w okresie pięciu lat.

.

absolwent3     Już w latach 2012 – 2013, kiedy liczba kieleckich studentów wahała się między 35.713 a 31.400, Kielce miały jedną z najniższych liczb absolwentów szkół wyższych na 10 tysięcy ludności wśród miast wojewódzkich.

.

    Od roku 2012 liczba studentów w Kielcach zmniejszyła się o 30%. Należy oczekiwać dalszego pogorszenia sytuacji. Młodzi ludzie wyjeżdżają do ośrodków akademickich poza Kielcami zdając sobie sprawę, że w Kielcach godziwej pracy po studiach nie znajdą.

.

auslander     Kieleckie uczelnie zmuszone zostały do masowego naboru studentów zagranicznych. Rekrutacja prowadzona jest głównie na Ukrainie. Dla Ukraińców pogrążonych w wojnie domowej na Zadniestrzu Polska póki co jawi się jako kraj dostatni, przedsionek bogatej Europy Zachodniej. Ale dla Ukraińców będziemy atrakcyjni dopóty, dopóki Niemcy nie zniosą dla nich wiz i nie otworzą dla nich swojego rynku pracy.

.

absolwent     Pomimo różnych form wspomagania przez urzędy pracy zatrudnienia absolwentów udział absolwentów i osób ze stażem pracy do 1 roku wynosi 35,5% wśród ogółu bezrobotnych. Sytuacja jest tym bardziej trudna jeśli uwzględnić dużą liczbę absolwentów, którzy “za chlebem” emigrują z Kielc i województwa świętokrzyskiego.

.

.

Zawód: trwale bezrobotny

.

bezrobez     W latach 2010-2015 w Kielcach przybyło aż ponad 80% osób pozostających bez pracy dłużej niż 2 lata. W roku 2010 odsetek tych osób wynosił 14%, a w pięć lat później już 25,3%. To jednoznacznie wskazuje na brak nowych znaczących inwestorów na miejscowym rynku pracy oraz brak skuteczności działań urzędów pracy w przekwalifikowywaniu pracowników.

.

.

W Kielcach nie ma inwestorów

.

inwest  95% przedsiębiorstw zarejestrowanych w Kielcach zatrudnia do 9 osób, dominującą pozycję zajmują osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. Zaledwie 0,2% zatrudnia powyżej 250 pracowników.

.

     Województwo świętokrzyskie posiada znaczące zasoby m.in. złoża surowców budowlanych, bogate źródła leczniczych wód mineralnych oraz rozwiniętą bazę leczniczo-sanatoryjną, a także dość mocno rozwinięty przemysł hutniczy i metalowy. A mimo to jest mało atrakcyjne dla inwestorów – zajmuje dopiero 256 lokatę na 270 atrakcasklasyfikowanych regionów Unii Europejskiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2015, Województwo Świętokrzyskie).

.

     Wprawdzie ten sam raport, pomimo dramatycznie niskiej oceny województwa, wysoko ocenia miasta (Starachowice, Ostrowiec, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Kielce), ale nie przysporzyło to inwestorów w regionie wysokiego bezrobocia SOS (Skarżysko, Ostrowiec, Starachowice). Najwyżej oceniona została gmina wiejska Sitkówka Nowiny.

.

.

Nawet turystyka mocno kuleje

.

turtstyka1     Kielce leżące w sercu Gór Świętokrzyskich mają niewątpliwie wiele walorów turystycznych. Należą do nich m.in. Klasztor na Karczówce, rezerwaty Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice, Kamieniołom Zachełmie, Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni, dawne Więzienie Kieleckie, Pałacyk Zielińskiego, Dworek Laszczyków, Muzeum Zabawek, Jaskinia Raj, Geopark, Pałac Biskupi na Wzgórzu Zamkowym, Bazylika Katedralna, Zamek Królewski w Chęcinach, ruiny Zamku w Bodzentynie, Świętokrzyska Polana w Chrustach itd. itd. Jeszcze więcej opchatrakcji turyści mogą w okalających Kielce Górach Świętokrzyskich, także dla aktywnego wypoczynku: wędrówek pieszych, rowerowych, spływów kajakowych Nidą lub Pilicą lub zjazdów ze stoków narciarskich (m.in. w Kielcach – Stadion i Telegraf, w Bałtowie – 6 tras narciarskich, w Niestachowie – 5 wyciągów, w Bodzentynie – Baba Jaga, w Klimontowie – Konary, w Krajnie – Sabat Krajno, w Tumlinie – Tumlin Sport Ski).

.

     Obszarów prawnie chronionych jest w Kielcach więcej niż w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie czy Szczecinie, czyli miastach znacznie od Kielc większych.

.

turys3.

    Ale Kielce mają zaledwie 10,8 miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców i plasują się poniżej średniej dla miast wojewódzkich. Jeszcze gorzej przedstawia się korzystanie z miejsc noclegowych – Kielce są na trzecim miejscu od końca. W wykorzystaniu miejsc noclegowych znajdujemy się dosłownie na szarym końcu.

.

noclegi2.

    W ilości noclegów udzielonych Kielce deklasowane są nawet przez miasta podobnej wielkości, jak choćby Toruń, Olsztyn czy Rzeszów.

.

     Pomimo, że Kielce mają liczne atrakcje turystyczne to nie potrafią tego przekuć w sukces ekonomiczny.

.

.

Kielce na tle innych miast

.

pigulka

• Ubywa nam ludności ponad standardowo. Wyjeżdżają głównie mężczyźni, za pracą.

• Jesteśmy miastem mocno sfeminizowanym, w którym jednak bardzo niewiele zawiera się małżeństw. Młodzi nie wiążą swojej przyszłości z zamieszkaniem w Kielcach.

• Ponad przeciętnie dużo osób korzysta ze środowiskowej pomocy społecznej.

• Bardzo intensywnie wykorzystujemy środki unijne skutkiem czego ponad standardowo wzrastają wydatki na obsługę długu publicznego, a jednocześnie pod względem infrastruktury (wodociągi, drogi) sytuujemy się w tej gorszej części województw.

Powstaje naturalne pytanie: dlaczego Kielce wyludniają się pomimo sporych nakładów kierowanych na inwestycje? I dlaczego jest bieda?

Odpowiedź nasuwa się sama: brak jest znaczących inwestorów, którzy stwarzaliby dla młodych szansę zawodowego rozwoju i materialnego awansu.

Dlaczego w Morawicy przybywa, a w Kielcach ubywa mieszkańców? Co takiego ma Morawica, a czego nie mają Kielce?

.

.

Zadłużenie miasta

.

zadluzenie     Przychody budżetowe na rok 2017 zaplanowane są w wysokości 1.208.132.147 zł, natomiast wydatki w wysokości  1.331.063.345 zł. Deficyt budżetu Miasta, który będzie wynosił 122.931.198 zł (10,2%), zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych. Można wprawdzie czynić zarzut, że Miasto nie wykorzystuje w pełni możliwości finansowania wynikających z Ustawy o finansach publicznych, ale ogólnie sytuacja finansowa Miasta nie jest najgorsza. Tym bardziej, że Miasto wykorzystuje możliwości finansowania inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

zadluz.

.

.

     Zadłużenie Kielc w roku 2014 wynosiło 53,9% PKB.To jeszcze nie dramat, ale znajdujemy się w grupie miast o znacznym zadłużeniu. Jeśli nie zadbamy o zwiększenie wpływów do budżetu to za kilka lat ten poziom zadłużenia może być dla nas znacznym ciężarem.

.

.

.

.

Czy wykorzystaliśmy i wykorzystujemy szansę rozwoju jaką dało nam wstąpienie do Unii Europejskiej?

.

rozwoj     Według danych Eurostatu w roku 2003 realny PKB na mieszkańca wynosił w województwie świętokrzyskim 10.502 euro. Najbiedniejszymi województwami były wówczas Opolskie – 8.554 euro i Lubuskie – 8.860 euro.

.

     Po 11 latach od wstąpienia do UE pomiar wzrostu realnego PKB na mieszkańca wyniósł najmniej w Świętokrzyskim – 62,9%. Kolejne z niskim wzrostem było województwo zachodniopomorskie – 67,9%. Ale Zachodniopomorskie rozwinęło się aż o 5,0% lepiej niż Świętokrzyskie (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00004&plugin=1).

.

     Największy rozwój wykazały województwa: dolnośląskie – 100,7% i mazowieckie – 100,9%.

.

     Świętokrzyskie jest maruderem w rozwoju i nie wykorzystuje szansy jaką daje przynależność do Unii Europejskiej.

.

.

Atrakcyjność inwestycyjna

.

mapka1

     Według różnych opracowań województwo świętokrzyskie nie jest szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Nawet zasobna w infrastrukturę przemysłowa północ województwa jest w najlepszym układzie oceniona jako przeciętnie atrakcyjna.

.

     Przemysłowa północ województwa zajmuje 1/3 jego powierzchni, ale wytwarza 2/3 PKB. Rolnicze południe województwa zajmuje 2/3 jego powierzchni, ale wytwarza tylko 1/3 PKB. Główny wysiłek samorządowych władz województwa, być może wynikający z ich partyjnej przynależności do PSL, idzie w kierunku dofinansowania funduszami unijnymi, w ramach RPO, rolniczego południa województwa.

.

kopalnie.

.

        Region świętokrzyski jest jednym z najważniejszych w Polsce okręgiem eksploatacji surowców skalnych, wykorzystywanych w szczególności w budownictwie. Występują tutaj złoża o dobrych parametrach geologiczno-górniczych oraz dobrej jakości kopaliny. Dla praktycznego wykorzystania złóż ważne jest położenie okręgu w centrum kraju.

.

.

     W tabeli poniżej zestawiono znaczenie i wartość świętokrzyskich złóż kopalin na podstawie opracowania: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31 XII 2012 r.”, Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. (red.); Państwowa służba geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa, 2013.

najwazniejsza

     Szczególną wartość mają złoża świętokrzyskich wapieni, wykorzystywane przez przemysł wapienniczy i cementowy. W regionie działają kopalnie o największym w Polsce wydobyciu surowca wapienniczego: • kopalnia Ostrówka i Ołowianka (5,24 mln t w 2012 r.), • kopalnia Trzuskawica (3,36 mln t), a także piąta co do wielkości w kraju • kopalnia Bukowa (1,55 mln t w 2012 r.).

.

     W wydobyciu surowców cementowych drugie miejsce w Polsce zajmuje • kopalnia Gliniany-Duranów (3,63 mln t w 2012 r.), która zaopatruje cementownię Ożarów, a miejsce piąte – • kopalnia Leśnica-Małogoszcz (1,83 mln t w 2012 r.), dostarczająca surowca do cementowni Małogoszcz.

.

kopaliny     Zamieszczona obok tabela dotycząca wydobycia kopalin skalnych w Polsce i w województwie świętokrzyskim zaczerpnięta została z opracowania: Zasoby złóż i wydobycie kopalin do produkcji kruszyw w województwie świętokrzyskim w świetle rozwoju infrastruktury drogowej, Brych M., Mania M., Patla S., Rogosz K., Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 136. Wydobycie i udział kruszyw z naszego regionu wzrasta.

.

.

I brak rozwoju

.

.

jaru.

.

    Według danych Eurostatu dynamika wzrostu PKB w latach 2009-2013 wynosiła w Polsce 24,3%, a PKB na jednego mieszkańca osiągnął w roku 2013 poziom 17.900 euro. Województwo Świętokrzyskie rozwijało się w tym okresie najsłabiej ze wszystkich województw – zaledwie 14,9%. Wszystkie inne województwa nas zdeklasowały! W szczególności województwa ze “ściany wschodniej” rozwijały się w stosunku do nas w tempie imponującym: • Lubelskie – 27,3%, • Podkarpackie – 24,5%, • Warmińsko-Mazurskie – 22,9%, • Podlaskie – 22,6% (vide slajd powyżej).

.

     W 2013 roku osiągnęliśmy poziom 13.100 euro na osobę i zagnieździliśmy się na stałe na Ścianie Wschodniej, czyli w grupie województw najbiedniejszych. Gdybyśmy rozwijali się w tempie średnim nasze PKB wynosiłoby 14.170 euro.

.

.

Zapaść

.

• Nasze PKB per capita to tylko 73% średniej krajowej.

zagra1• Należymy do małych województw; 1,257 mln mieszkańców stanowi zaledwie 3,3% ludności Polski. Ale już absolwenci szkół wyższych stanowią 2,5% swojej populacji, co oznacza, że młodzi ludzie nie chcą studiować w Kielcach i uciekają stąd do większych ośrodków akademickich. Większy udział pracujących (3,7%) jest konsekwencją ucieczki młodych na studia do innych miast.

.

• Świętokrzyskie rolnikami stoi, mamy 2 razy więcej rolników niż średnia krajowa. I mamy w konsekwencji niedorozwój usług. Rolnicze południe stanowiące 2/3 województwa wytwarza zaledwie 1/3 PKB. Ale ostatecznie to głosy rolników decydują o tym, która partia będzie rządzić w województwie. I dlatego niepodzielnie rządzi partia chłopska, PSL. Po każdych wyborach PSL wdzięczy się do swojego elektoratu, rozdając głównie fundusze unijne – buduje wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie, drogi, żeby chłopom żyło się lepiej. Ale nie są podejmowane żadne działania dla przyciągnięcia kapitału. Województwo popada w biedę, w coraz większą biedę.

.

• Obcy kapitał inwestuje w Świętokrzyskim śladowo, zaledwie około 1/3 tego, co wynika ze średniej krajowej.

.

.

Jeszcze raz o atutach

.

atuty

.

.

Zagraniczny kapitał nie inwestuje

.

kap_zagr     W roku 2014 działały w Polsce 26.464 podmioty zagraniczne. Z tego w województwie świętokrzyskim zaledwie 184 podmioty, co stanowi zaledwie 0,7% łącznej ilości zagranicznych podmiotów, które w Polsce zainwestowały.

     Podmioty zagraniczne zatrudniały w Polsce łącznie 1.747.811 osób. Z tego w województwie świętokrzyskim zaledwie 19.109 osób, co stanowi zaledwie 1,1% osób zatrudnionych w całej Polsce.

.

     W 2014 roku w Polsce zainwestowanych było 195 mld 796,8 mln złotych kapitału zagranicznego, z tego na województwo świętokrzyskie przypadało 2.900,8 mln złotych, co stanowiło około 1,5%.

.

.

Skoro mamy tak wiele argumentów to dlaczego jest tak źle?

.

     Sposób na rozwój gospodarczy jest tylko jeden i w dodatku wszyscy go znają – należy przyciągnąć inwestorów. Inwestorzy wnoszą kapitał, a gospodarze terenu – zasoby i pracę. Zasobów i tych w formie bogactw mineralnych, infrastruktury przemysłowej i komunikacyjnej, walorów turystycznych i tych w formie pracy dobrze wykształconych ludzi mamy pod dostatkiem.

.

     Na bogactwo mierzone wielkością PKB składają się wynagrodzenia i zyski przedsiębiorców. Bez mariażu kapitału i pracy nie powiększy się nasz dobrobyt mierzony wielkością PKB. W Polsce udział wynagrodzeń w PKB wynosi 37%, a udział zysków przedsiębiorców – 52%. To oznacza, że kapitał w największym stopniu wpływa na wzrost naszego dobrobytu.

.

     Bezpośrednie inwestycje zagraniczne dają ludziom pracę i w konsekwencji podnoszą nasz dobrobyt. Po roku 1989 zainwestowano w Polsce ponad 270 mld dolarów. Dzięki tym inwestycjom należymy do czołówki europejskich liderów.

.

     Do roku 1999 na każdym bazarze w Polsce można było spotkać handlujących Rosjan, przyjeżdżali do nas za chlebem. Można było za niewielkie pieniądze kupować ich towary, ich fizyczną pracę i nabywać inne służebności. Ale do roku 2013 Zachód wpompował w Rosję według oficjalnych danych ponad 550 mld dolarów w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). I Rosjanie przestali do nas przyjeżdżać, bo ichni dobrobyt dorównał naszemu.

.

     Rosja ma głównie ropę i gaz, my mamy inne bogactwa. Dlaczego jednak inwestorzy omijają nasze Miasto i Województwo?

.

     Powód jest tylko jeden – brak klimatu do inwestowania. Nie ma jasnych reguł, nie ma przejrzystości, nie ma zachęt. W tym naszym lokalnym światku ręka rękę myje i kruk krukowi oka nie wykole. W powszechnej opinii pracę dostaje się po układach i znajomości. Środki z funduszy europejskich trafiają często do „swoich”, na przykład na budowę „innowacyjnych domów weselnych”. Środki z nowej perspektywy unijnej samorządowcy z PSL przeznaczyli głównie dla własnego elektoratu, jakby zapominając, że budżet województwa w największej części zależy od CIT-u przedsiębiorstw. Dopóki nie będzie wpływu podatków z przedsiębiorstw, dopóty województwo będzie biedne.

.

     Z kolei władze Miasta, Prezydent i jego drużyna, biernie obserwują wypływ mieszkańców z Miasta. Nie przybywa terenów pod rozbudowę mieszkaniową, Kielce pod tym względem zatrzymały się na etapie przemian ustrojowych. Jeśli się gdzieś buduje to są to z reguły plomby. A przecież udział wpływów z PIT to bardzo ważne źródło wpływów do budżetu miasta.

     Innym ważnym źródłem wpływów budżetowych jest podatek od nieruchomości. Dopóki nie zainwestuje w naszym Mieście kapitał, dopóty te wpływy nie będą wielkie.

.

     Zastanówmy się wszyscy razem, dyskutujmy: co należy zrobić, żeby wykorzenić z naszego Miasta kumoterstwo, nepotyzm, układy i układziki. Im większa przejrzystość tym większa atrakcyjność dla inwestorów. Pomyślmy, jakimi cechami powinni się charakteryzować Gospodarze Miasta?

.

     W przeciwnym przypadku nasze dzieci rozsiane będą z dala od nas, po świecie. A nasze Miasto stanie się wyludniającym się siedliskiem ubożejących emerytów.

.

.

W tekście wykorzystano następujące źródła danych: • Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020, Aktualizacja, Kielce 2015, • Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w latach 2010-2015, Kielce grudzień 2016, • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015, województwo świętokrzyskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa grudzień 2015, • Ochrona Środowiska, Environment 2013, GUS, Warszawa 2013, • Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce październik 2014, • Zasoby złóż i wydobycie kopalin do produkcji kruszyw w województwie świętokrzyskim w świetle rozwoju infrastruktury drogowej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2013, Nr 136, • Uchwała budżetowa Miasta Kielce na 2016 rok, Kielce, listopad 2015 r., • Rocznik demograficzny 2015, GUS, Warszawa 2015, • Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31 XII 2012 r.”, Państwowa Służba Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa, 2013, • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, Urząd Statystyczny w Kielcach, 2016 i inne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>