Syzyfowa praca

.

.

     Syzyfowa praca … praca ciężka, bezskuteczna, bezcelowa, żmudna, bez końca, niedająca żadnych efektów, z góry skazana na niepowodzenie, robota głupiego.

.

     Syzyf to drobny cwaniak, który chciał przechytrzyć bogów. Dlatego bogowie ukarali go wieczną i bezużyteczną pracą – ma on wtaczać na szczyt ogromnej góry wielki głaz, który jednak przed wierzchołkiem zawsze wymyka mu się z rąk i stacza się na sam dół zbocza.

.

syzy     Chińczycy także mają swojego Syzyfa, nazywa się Wu Gang. Za to, że poszukiwał nieśmiertelności, czym chciał złamać odwieczny porządek świata, bogowie umieścili go na księżycu. I kazali ściąć drzewo cynamonowe. Więc Wu Gang jak wprawiony drwal z całych sił raz za razem wbija ostrze siekiery w pień drzewa. Ale kiedy tylko, choćby na chwilę, odkłada siekierę, wówczas drzewo odrasta na nowo.

.

     I my – ludzie Zachodu, i oni – ludzie Wschodu, wiemy czym jest żmudna, bezcelowa, niekończąca się praca. A jednak wielokrotnie podejmujemy ją w nadziei złamania odwiecznych praw i ustanowienia nowego lepszego porządku. Z różnym skutkiem …

.

     Ten kto sprawuje kontrolę nad pieniądzem, ten ustanawia i kontroluje polityczny i społeczny porządek świata. Pieniądz jest tylko zamysłem na wymianę dóbr, ideą. Jego produkcja nie kosztuje nic, bo niemal w całości pieniądz ma formę niematerialną – jest tylko zapisem bankowym. Zatem, ten kto go produkuje, tworzy, nie ponosi żadnych kosztów. Za to później, kiedy sprzedaje ten pieniądz innym narodom, otrzymuje za niego godziwą zapłatę w realnych dobrach i usługach.

.

     Pieniądz jest ideą, za którą nabywcy płacą swoją ciężką pracą, dobrami, które wyprodukują. Stany Zjednoczone powstały jako wyraz buntu przeciwko takiemu porządkowi pieniądza. Trzynaście kolonii angielskich w Ameryce Północnej odmówiło wykorzystywania angielskiej waluty do wewnętrznego handlu. Wiedzieli, że żeby mieć tą walutę muszą najpierw wyprodukować i sprzedać metropolii realne dobra. Oni mieli dać metropolii realne dobra, a w zamian otrzymać kolorowe papierki zwane pieniądzem. A później z każdym wzrostem gospodarki musieliby bez przerwy dawać Anglii realne dobra, po to żeby otrzymywać od nich coraz więcej pieniądza, kolorowych papierków. Ta niewola kolonistów i wyzysk praktykowany przez Anglików z metropolii nie miałyby nigdy końca. Dlatego trzynaście angielskich kolonii doszło do wniosku, że będą produkować własną walutę. Wówczas wybuchła wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I powstało państwo, które dziś jest największą gospodarką na świecie.

.

stick_figure_crank_money_md_wm_v2.

    Ale ta największa gospodarka świata weszła w rolę swego dawnego ciemiężyciela. Produkuje pieniądze, którymi posługuje się reszta świata. Im bardziej świat się rozwija, tym większe jest zapotrzebowanie na światową walutę. Tę rolę światowej waluty, dzięki politycznej zapobiegliwości Amerykanów, spełnia amerykański dolar. Każde państwo, które się rozwija, ustawia się posłusznie w kolejce po amerykańskie dolary. Niektórzy chcą się zbuntować widząc tą jawną niesprawiedliwość , m.in. BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA), ale jeszcze nikt nie miał odwagi, żeby wzniecić rewolucję.

.

.

Po co państwom amerykańskie dolary?  Państwa kupują je w różnych celach …

.

res

• ot choćby dla stworzenia rezerw walutowych. Współcześnie rezerwy walutowe świata wynoszą według Międzynarodowego Funduszu Walutowego równowartość 12,5 biliona dolarów. Żeby takie rezerwy zgromadzić trzeba było producentowi waluty dać za darmo realne towary i usługi (warto zauważyć, że rezerwy walutowe Polski i USA mają zbliżoną wartość). – (http://data.imf.org/?sk=1117171F-7E11-4E80-A28E-439E4F3D1EEF&ss=1452013100577)

.

konsumpcja-ropy• albo dlatego, żeby kupować ropę naftową … rynek ropy naftowej oparty jest na dolarze. Wszystkie transakcje zakupu-sprzedaży ropy naftowej realizowane są w dolarach. Dziennie konsumowanych jest przez gospodarkę 90 milionów baryłek ropy naftowej. Przy cenie 50 dolarów za baryłkę otrzymujemy 4,5 miliarda dolarów dziennego obrotu. Ile bilionów dolarów sprzedają Stany Zjednoczone innym państwom świata dla obsługi rynku ropy naftowej?

.

bonds.

• także po to, żeby zapewnić płynność finansową państw. Każde państwo ma budżet, wpływy i wydatki. Wydatki przeznaczane są na administrację, wojsko, policję, szkolnictwo, służbę zdrowia, budowę dróg itd. Wydatki zazwyczaj są większe od wpływów. Ten deficyt budżetowy pokrywany jest z kredytów lub sprzedaży papierów wartościowych. Jedne i drugie oparte są na dolarze.

.

.

Dotychczas producent dolarów płacił odsetki od zdeponowanych u niego dolarów.

.

     Jednakże ten producent dolara nie był taki do końca bezkarny – wypłacał odsetki od zdeponowanych dolarów. Prosty mechanizm, zrozumiały dla każdego – jeśli przyjmuję w depozyt dolary to płacę dla właściciela odsetki za prawo dysponowania nimi, choćby po to, żeby je zainwestować lub pożyczyć kolejnemu chętnemu czekającemu cierpliwie w kolejce.

.

negat1     W ostatnich latach Zachód wpadł na rewolucyjny pomysł ujemnych stóp depozytowych. Każdy, kto deponuje walutę o ujemnej stopie depozytowej musi płacić za zdeponowanie pieniędzy. Nie tylko, że nie otrzyma odsetek od wkładu, ale musi liczyć się z tym, że pieniądz znika. Ujemne stopy depozytowe wprowadziły m.in. Europejski Bank Centralny, Szwajcaria, Dania, Japonia, Szwecja …

.

Jak proces grabienia ubogich przebiega w praktyce?

.

     Przypatrzmy się jak ten obrót pieniądzem przebiega na przykładzie Polski. Mamy nadpłynność pieniądza, czyli sytuację typową dla państw Zachodnich.

.

panstwowy1.

    W systemie zachodnim mamy dwa rodzaje pieniądza:

• pieniądz banku centralnego,

• pieniądz banków komercyjnych.

.

     Ilość pieniądza banku centralnego wynika niemal wprost z decyzji zarządzających systemem (Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski).

     Pieniądz banków komercyjnych jest w całości niematerialny i ma formę wyłącznie zapisu na koncie.

.

.

1. Pieniądz banku centralnego (baza monetarna) czyli

gotowka• depozyty banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym,

obowiązkowe (Ro = 698,5 mln zł); depozyty obowiązkowe są następstwem rezerwy cząstkowej i oprocentowane są w wysokości 0,9 stopy referencyjnej czyli 0,9×1,5%=1,35% w stosunku rocznym.

nieobowiązkowe (Rn = 45,0776 mld zł); depozyty nieobowiązkowe oprocentowane są według stopy depozytowej czyli 0,5% stosunku rocznym.

• gotówka pozostająca w obiegu poza sektorem bankowym (C = 158,5784 mld zł).

Baza monetarna:                M0 = Ro + Rn + C

M0 = 0,6985mld zł+45,0776mld zł+158,5784mld zł = 204,3547 mld zł

.

2. Pieniądz banków komercyjnych

.

     Pieniądz banków komercyjnych powstaje w oparciu o rezerwę cząstkową (System rezerw cząstkowych, Rezerwa obowiązkowa, Full-reserve banking) i stopy procentowe banku centralnego (stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa, stopa redyskonta weksli) dwa podstawowe parametry tworzenia pieniądza.

.

     Rezerwa cząstkowa jest częścią pieniądza państwowego jaką bank komercyjny jest zobowiązany zdeponować w banku centralnym. Natomiast stopy procentowe regulują relacje między bankiem centralnym i bankami komercyjnymi.

.

     Wkłady banków komercyjnych będące następstwem rezerwy cząstkowej (w listopadzie 2015 roku było to 698,5 mln zł) oprocentowane są w wysokości 0,9 stopy referencyjnej czyli 0,9×1,5%=1,35% w stosunku rocznym. Natomiast pozostałe wkłady banków komercyjnych (w listopadzie 2015 roku było to 45,0776 mld zł) oprocentowane są według stopy depozytowej. W Polsce wysokość stopy depozytowej banku centralnego wynosi 0,5% stosunku rocznym.

.

     Zwróćmy uwagę, że depozyty nieobowiązkowe (Rn = 45,0776 mld zł) są 65 razy większe od depozytów obowiązkowych (Ro = 698,5 mln zł). W systemie bankowym jest nadpłynność pieniądza. Bank centralny ma go więcej niż potrzebuje i podobnie banki komercyjne mają go więcej niż potrzebują.

.

     Bank centralny zadał sobie pytanie, dlaczego ma płacić za zdeponowane w nim pieniądze?

.

     Odpowiedzią są ujemne stopy depozytowe.

.

     Z jednej strony, wszystkie państwa na świecie gromadzą aktywa, w tym rezerwy walutowe. Te aktywa trzeba gdzieś przechowywać. Można je trzymać w bankach komercyjnych, banku centralnym lub papierach wartościowych skarbu państwa. Ale jeśli stopa depozytowa jest ujemna to w konsekwencji ujemne jest oprocentowanie od dużych lokat i ujemne jest oprocentowanie papierów wartościowych. Zatem, rezerwy walutowe topnieją. Chiny, Japonia, Korea, Indie etc chcąc posiadać rezerwy walutowe na niezmienionym poziomie muszą je stale uzupełniać. Oddają w sposób ciągły za darmo własne towary i usługi tylko dlatego, żeby zachować na stałym poziomie wysokość posiadanych aktywów. Państwa, które nie są producentami walut światowych stają się niewolnicze – muszą stale oddawać za darmo część swoich dóbr. W układzie żywiciel-pasożyt Chiny, Japonia, Korea, Indie etc są żywicielami.

.

     Z drugiej strony, państwa bogate, które są producentami walut światowych czerpią pożytek z tytułu zapotrzebowania na te waluty. Produkują pieniądze, często niematerialne, za które otrzymuje realne towary i usługi od państw biedniejszych. W układzie żywiciel-pasożyt Stany Zjednoczone, Strefa Euro, Japonia, Wielka Brytania, Szwajcaria etc są pasożytami.

.

rezerwa

    Żywiciele i pasożyty żyją w pozornej symbiozie – żywiciele pracują na pasożytów. Pasożyty mogą dowolnie obniżać stopy depozytowe, a wówczas żywiciele muszą ciężej pracować na utrzymanie rezerw na odpowiednim poziomie. Rezerwy są gwarantem bezpieczeństwa państwa, bez nich łatwo można popaść w zależność ekonomiczną, całkowitą niewolę.

.

     Żywiciele ciężko pracują i chcą się bogacić. Nie osiągną jednak nigdy poziomu konsumpcji pasożytów. Wykonują syzyfową pracę. Na jak długo wystarczy im jednak cierpliwości?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>