Waluty alternatywne (3)

.

Pieniądz czyli prawo do wymiany dóbr w społeczeństwie

.

.

               Pieniądz jest fundamentem cywilizacji Zachodu, umożliwia dobrowolny przepływ towarów i usług zarówno pomiędzy wspólnotami jak i pojedynczymi członkami. Jeśli masz pieniądz to nabywasz praw do uczestniczenia w tej społecznej wymianie dóbr. Jeśli go nie masz to nie jesteś uprawniony do społecznej wymiany dóbr. Wprawdzie nadal należysz do gatunku homo sapiens i przynajmniej teoretycznie przypisana ci jest ludzka godność jednak w hierarchii społecznej zajmujesz miejsce nieklasyfikowane.

.

               Pieniądz decyduje o twoich możliwościach wywierania wpływu na innych ludzi. Możesz wyegzekwować od ludzi niemal każde dowolne działanie opłacając ich pożądane przez ciebie zachowania. Możesz mącić im w głowach zamawiając u dziennikarzy dowolne przekazy, możesz wywołać zamieszki lub rewolucję opłacając agitatorów, możesz ustanawiać rządy przekupując polityków lub zlecając ich zabójstwa szakalom, możesz dokonywać zamachów sponsorując organizacje terrorystyczne, możesz wywoływać wojny …

.

               Podstawową  formą  biernego  uzależnienia  innych od  siebie   jest przedsiębiorstwo. W najbardziej jaskrawej formie występuje to w środkach masowego przekazu. Pracując w Telewizji Trwam nie będziesz wychwalał Donalda Tuska, a pracując w Gazecie Wyborczej nie będziesz się rozwodził nad charyzmatycznym geniuszem Jarosława Kaczyńskiego. W tym wypadku każdy pracownik wie czego oczekuje od niego pracodawca. Jeśli nie odgadnie oczekiwań pracodawcy to zostanie pozbawiony comiesięcznego świeżego dopływu pieniądza.

.

               Podstawową formą aktywnego uzależnienia innych od siebie jest kredyt. Kredytodawca może mieć daleko idące oczekiwania co do sposobu postępowania kredytobiorcy. Najczęstszym oczekiwaniem kredytodawców jest „pogoń za pieniądzem” kredytobiorców. Kredytobiorcy konsumują dobra, na które ich nie jest stać, a potem harują od bladego świtu do późnej nocy chcąc spłacić kredyt z odsetkami.

pogon .

             Wystarczy rozpropagować konsumpcyjny model życia, żeby społeczności wolnych ludzi zamieniły się w niewolników. Konieczność spłaty kredytu ogniskuje myśli człowieka wokół zagrożenia wynikającego z konsekwencji niespłacenia kredytu. Pieniądz staje się przepustką do raju – daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb. Dodajmy, że te potrzeby zostały wcześniej przez kredytodawców wykreowane.

.

.

               Światowy  ład  polityczny  jest  efektem  przepływów  pieniężnych  i wynikających z tego zależności. Bogaty Zachód kredytuje biedniejsze państwa domagając się od nich spłaty kredytu wraz z odsetkami. Spłata kredytu następuje zawsze w formie dostarczenia dóbr. Żyjemy dostatnio dzięki dobrom, które wyprodukowali dla nas i dostarczyli, mieszkańcy biednych rozwijających się krajów. A co my im daliśmy? Kredyt, czyli zapis cyfrowy, którego wartość materialna jest zerowa. Daliśmy im ideę, a otrzymujemy realne dobra wytwarzane ich katorżniczą pracą.

.

               Największy organizm gospodarczy świata, czyli Unia Europejska jest także zbudowany na zależności kredytowej. Każde unijne państwo notuje co roku deficyt budżetowy, ma większe wydatki niż przychody. Zbierane przez lata deficyty budżetowe tworzą dług publiczny, który w wielu państwach dochodzi do poziomu Produktu Krajowego Brutto, czyli jest praktycznie niespłacalny. Naturalnym sposobem sfinansowania deficytu budżetowego jest wykreowanie pieniądza przez bank centralny kraju. Tego jednak zrobić nie wolno. W Polsce zakaz ten ma nawet rangę zapisu konstytucyjnego: Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa” (Art. 220, ust. 2). Za to wskazane jest zaciąganie na ten cel zobowiązań kredytowych w międzynarodowych instytucjach finansowych. Pieniądze w tych instytucjach pochodzą bądź to z naszych składek, bądź kreowane są w wyniku politycznych ustaleń. W końcu pieniądze zawsze są tylko zapisem cyfrowym bez materialnego pokrycia. Tym sposobem konieczność spłaty zobowiązań kredytowych państw członkowskich wymusza na nich prowadzenie polityki zgodnej z oczekiwaniami kredytodawców. Podkreślmy to jeszcze raz, że kredyt jest tylko konstrukcją myślową, zapisem bez materialnego pokrycia.

.

               Im jesteśmy bogatsi tym więcej mamy pieniędzy, to oczywiste. Ale wszystek pieniądz ma ze swojej istoty konstrukcję długu. Nie ma innego pieniądza jak pieniądz dłużny, kredyt. Kredyty zaciągają osoby fizyczne, kredyty zaciągają przedsiębiorstwa, kredyty zaciągają instytucje finansowe i banki, kredyty zaciągają rządy, czyli państwa. Suma tych wszystkich kredytów jest ilością pieniądza jaki znajduje się w obrocie. Wielkość naszego zadłużenia jest miarą naszego bogactwa. Im jesteśmy bogatsi tym większe mamy długi.

.

               Problem polega jednak na tym, że organizacja życia społecznego ludzi rozciągnięta jest między dwoma biegunami – stosownie do ich zapisów na kontach. Na jednym biegunie są ci, którzy mają tak zwane aktywa, na drugim biegunie ci, którzy mają tak zwane debety. Kredytodawcy i kredytobiorcy, różni ich tylko cyfrowy zapis na kontach. Ale ci, którzy mają debety służą swoją pracą i wytworzonymi dobrami, tym którzy mają aktywa. Takie wytworzyliśmy zasady społecznej gry i stosujemy się do nich.

               Emitent waluty jest uprzywilejowany w stosunku do jej użytkowników. Koszty emisji są pomijalne małe w stosunku do wartości nominalnej pieniądza i dóbr, które można za nią nabyć. Skutkiem tego emitent otrzymuje wszelkie podlegające wymianie dobra za darmo, użytkownik jednak za każde z dóbr musi płacić. Używa do tego pieniędzy emitenta według ich wartości nominalnej.

.

               Uprzywilejowanie emitenta waluty z reguły prowadziło do nadużyć. Cała historia pieniądza składa się niemal wyłącznie z nadużyć emitentów waluty i prób zbudowania na nowo zaufania użytkowników do niej. Zbudowane zaufanie użytkowników do waluty powodowało z reguły ożywienie gospodarcze, które trwało aż do kolejnego nadużycia emitenta. Nadużycie polegało z reguły na dodatkowej „pustej” emisji pieniądza. Emitent chciał wejść „za darmo” w posiadanie społecznych dóbr wytwarzanych przez użytkowników. Odbywało to się z reguły przez zmniejszenie zawartości kruszcu w monetach lub emisję papierów nie mających pokrycia w zdeponowanym kruszcu.

.

               Emisja waluty jest zabiegiem podobnym do głoszenia nowej religii. Im więcej ludzi przekonasz do swojej idei tym większym będziesz beneficjentem ustanowionego przez ciebie porządku. Chcąc „wziąć sprawy w swoje ręce” coraz więcej wspólnot Emituje własne waluty. Szczególną aktywność w tym względzie wykazują społeczeństwa bogatego Zachodu, najbardziej dojrzałych demokracji.

.

.

Waluty alternatywne Stanów Zjednoczonych

.

     Waluty alternatywne mają najczęściej charakter lokalny. Występują głównie w starych demokracjach. Przykładowo w „starych landach” Niemiec (RFN) jest kilkakrotnie więcej walut alternatywnych niż w tak zwanych „nowych landach” dawnego NRD. W dojrzałych społeczeństwach łatwiej jest o inicjatywy obywatelskie, ludzie sami chcą sobie organizować życie.

.

     Lokalne społeczności same sobie organizują lokalne systemy wymiany dóbr. Tym samym eliminują uprzywilejowanego centralnego emitenta waluty. Na mapie poniżej zaznaczono miejsca występowania niektórych walut lokalnych (dane za Community Exchange System; http://debitage.net/humangeography/economic.html).

LETS_usa

Wyróżnia się cztery zasadnicze modele walut alternatywnych:

 .

Model BerkShares (http://en.wikipedia.org/wiki/BerkShares, http://www.bbc.co.ukberkshare_/news/world-us-canada-14814834) – waluta alternatywna ma charakter bardzo zbliżony do pieniądza oficjalnego, choć nie posiada wszystkich jego cech. Przykładowo BerkShares wydawane są od 29 września 2006 roku przez  BerkShares Inc. Wymieniane są w dwunastu oddziałach pięciu lokalnych banków, zachowują pełną wymienialność na dolara amerykańskiego (1 BerkShare = 0,95 $), uznawane są przez około 400 podmiotów lokalnych w hrabstwie Berkshires, Massachusetts. Drukowane są w banknotach o nominałach 1, 5, 10, 20 i 50 BerkShare z zabezpieczeniami podobnymi jak w przypadku oficjalnych banknotów.

.

Local Exchange Trading System, LETS (http://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system) – lokalne porozumienia mające charakter spółdzielni, w których członkowie mogą wymieniać między sobą dobra (towary i usługi), a każdej wymianie towarzyszy odpowiedni zapis na ich kontach. Najbardziej znanym LETS jest szwajcarski WIR. Masowo zaczęły LETS powstawać po roku 1983. LETS zazwyczaj można scharakteryzować za pomocą pięciu cech: ● koszty usługi – od wspólnoty dla wspólnoty, ● nie ma przymusu w handlu – można odmówić transakcji, ● informacja o stanie sald wszystkich użytkowników jest jawna, ● równoważność w walucie krajowej, ● spółdzielnie mają charakter non-profit.

.

Time dollar, HOUR Money (http://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency, http://www.paulglover.org/hours) – waluta bazująca na czasie. Idea polega na tym, że godziny pracy ludzi posiadających różne zawody są sobie równoważne. Przykładowo stolarz może wymienić jedną godzinę swojej pracy z gospodynią domową, a ona z kolei może wymienić jedną godzinę swojej pracy z informatykiem itd. Najbardziej znaną z tej kategorii walutą są Ithaka Hours.

     Historycznie już w XIX wieku założona została przez Roberta Owena The National Equitable Labour Exchange (NELE), która emitowała banknoty równoważne 1, 2, 5, 10, 20, 40 i 80 godzinom pracy. Obecnie w 34 krajach działa co najmniej 300 banków czasu.

.

Certyfikaty, monety pamiątkowe – waluta emitowana dla celów marketingowych, turystycznych. Zazwyczaj w miejscowościach o znacznym natężeniu ruchu turystycznego. Niekiedy wybijana bywa z wartościowych kruszców.

.

225px-Assets-The-Barter-Network-Logo

.

.

Waluta wewnątrz przedsiębiorstw

.

     The Barter Network (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Barter_Network) – jest komercyjną siecią handlową założoną w 2006 roku przez Gary’ego “Jasona” Bergenske (ur. 1985) w jego własnej firmie Bergenske Enterprises, Inc. Obecnie Barter Network obejmuje sieć ponad 700 przedsiębiorstw.  Wymiana dóbr (towarów i usług) między nimi 220px-TBN_BarterCardoparta jest w jednakowym stopniu na amerykańskich dolarach jak i tak zwanych “Trade dollars”.

.

     Rozwój sieci najlepiej oddaje uzyskiwany obrót: 2006 – 786.000 $, 2007 – 1,06 mln $, 2008 – 1,8 mln $, 2009 – 2,7 mln $, 2010 – 4,2 mln $. Na obrazkach obok: logo Sieci i karta “kredytowa”.

.

.

Waluty międzystanowe

.

Blue Money → Brattleboro (w stanie Vermont), Chesterfield (w stanie New Hampshire),

BNI → stany: Delaware, Pennsylwania, Maryland, New Jersey,

● Disney dollar (http://en.wikipedia.org/wiki/Disney_dollar) → Disneyland and Disney World – waluta mająca formę bonów (talonów) rozprowadzanych przez Walt Disney Company, za które można nabyć towary lub usługi oferowane przez korporację Disneya (http://www.disneydollars.net/where_can_disney_dollars_be_used.htm);

riverhours● Fourth Corner Exchange (http://fourthcornerexchange.org/) → Północno-zachodni Pacyfik – jest spółdzielnią utworzoną przez Francis Ayley (http://www. francisayley.com/) w 2002 roku emitującą walutę o nazwie „Life dolar” skupioną wokół miejscowości Bellingham, Port Townsend i Seattle w stanie Washington; waluta pomyślana jako sprawiedliwa i odporna na recesję gospodarczą;

● RiverHOURS (http://riverhoursalternate. weebly.com/) → Kanion rzeki Kolumbia (dł. ok. 130 km) – waluta alternatywna emitowana od roku 2004 (na obrazku obok banknoty tej waluty).

. .

Waluty ograniczone do jednego stanu lub wybranych miast

.

ALASKA

Dáanaa  (http://newguinea-gov.com/ng-store.php)

.

ARIZONA

Arizona Dollars (http://www.arizonadollars.com/, https://www.facebook.com/Arizona Dollars) – dokonując zakupów w walucie „Arizona dollars” otrzymuje się 50% rabatu,

Tucson Time Traders (http://timetraders.metasofa.org/) → Tucson.

.

KALIFORNIA

Barter Bucks (http://www.barterbucks.us/) → Concord, ● Bay Bucks (http://www.baybucks.com/) → San Francisco, ● Berkeley Barter Network → Berkeley, ● Berkeley Bread → Berkeley, ● Central Pound (https://sites.google.com/site/thehcnetwork/) → Clovis, ● Davis Dollars (http://davisdollars.org/) → Davis, ● Escondido Dollars → Escondido, ● Fairbuck (http://fairbuck.org/) → Fairfax, ● Humboldt Hours → Eureka, Arcata, ● Mendocino SEED → Fort Bragg, ● North Fork Shares → North Fork, ● San Luis Obispo Hours → San Luis Obispo, ● Sand Dollars hour→ Bolinas, ● Santa Barbara Hours → Santa Barbara, ● Santa Monica Hours → Santa Monica, ● Sequoia Hours → Garberville, ● Sonoma County Community Cash → Santa Rosa, ● TradeMarket → Nevada City, ● Ukiah Hours (http://www.greenmac.com/hours/) → Ukiah – waluta emitowana od 2000 roku (na obrazku obok jeden z banknotów Ukiah Hours).

.

COLORADO

.

Butte Bucks →Crested Butte,  ● Carbondale Spuds → Carbondale, ● Community → Cash Durango, ● NOCO Hours (http://www.nocohours.org/) → Fort Collins, Greeley i Loveland, ● North Fork Helping Hands → Paonia, ● Mountain Hours → Breckenridge, ● Mile High Hours → Denver, ● Peak Hours → Colorado Springs.

.

CONNECTICUT

.

● Middletown Cash → Middletown, Wesleyan University,

● Thread City Bread → Willimantic.

.

DISTRICT OF COLUMBIA

.

● Potomacs (http://en.wikipedia.org/wiki/Potomac_%28currency%29) → Washington.

.

FLORIDA

.

● Clear Water Hours → Tampa,● Tampanio → Tampa (waluta bazująca na słynnych BerkShares), ● Timucua Dollar (http://csri.yolasite.com/) → Jacksonville.

.

GEORGIA

.

● Atlanta Hours → Atlanta.

.

HAWAJE

.

● Aloha Hours → całe Hawaje,

● Kauai Barter and Trade Network (http://www.realkauai.net/Barter/Coconut.php) → Kilauea.

.

IDAHO

.

● Boise Hours → Boise.

.

INDIANA

.

● BloomingHours (http://www.bloomington.in.us/~blmghour/) → Bloomington.

.

IOWA

.

● Wash Bucks → Sioux City.

.

KANSAS

.

● REAL Dollars → Lawrence.

.

KENTUCKY

.

● Berea Bucks → Berea.

.

LOUISIANA

.

● Mo’ Money (http://lifestream.aol.com/) → New Orleans.

.

MAINE

.

● Waldo Hours → Unity.

.

MARYLAND

.

● Anacostia Hours (http://www.anacostiahours.org/drupal6/) → Mount Rainier,● Baltimore Hours (http://web.archive.org/web/20091027010935/http://geocities.com/baltimorehours/) → Baltimore,● P.E.N. Neighborhood Exchange → Takoma Park,● The BNote → Baltimore.

.

MASSACHUSETTS

.

● Amesbury Hours → Amesbury,● BerkShares (http://en.wikipedia.org/wiki/BerkShares) → Southern Berkshires,● Cape Anne Dollars → Gloucester, ● Valley Dollars → Greenfield.

.

MICHIGAN

.

● Bay Area Bucks (http://www.baybucks.org/) → Traverse City, ● Detroit Cheers (http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Community_Scrip) → Detroit, ● Hollandollars → Holland.

.

MINNESOTA

.

● Hero dollar  (http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_Card) → Minneapolis.

.

MISSOURI

.

● Chamber Bucks → Maryville, ● Kansas City Barter Bucks → Kansas City, ● Marbles → Columbia, ● Hermann Bucks → Hermann, ● Trounce → Saint Louis.

.

MONTANA

.

● Missoula Hours → Missoula.

.

NEW HAMPSHIRE

.

● Shire Silver (https://shiresilver.com/)

.

NOWY MEKSYK

.

● Santa Fe Hours → Santa Fe.

.

NOWY JORK

.

● Buffalo Bucks (http://www.buffalobucknotes.org/)  → Zachodni Nowy Jork, ● Brooklyn Greenbacks → Brooklyn, ● Buffalo Hours → Buffalo, ● Capital Area Self-Sustaining Hours → Albany, ● Chenango Hours → New Berlin, ● Columbia County Hours → Philmont, ● Ithaca Hours (http://en.wikipedia.org/wiki/Ithaca_Hours) → Ithaca, ● TimeBanksNYC (http://www2.timebanksnyc.org/index.html) → New York, ● Stoneridge Hours → Kerhonkson.

.

NOWA KAROLINA

.

● Asheville LETS Credits (http://exchangetree.org/) → Asheville, ● Bull City Bucks → Durham, ● Earthaven Leaps → Earthaven Ecovillage, ● Mountain Money → Mars Hill, ● PLENTY (http://en.wikipedia.org/wiki/PLENTY_%28currency%29) → Pittsboro.

.

OHIO

.

● Cuyahoga Hours → Cleveland,● Portage Hours → Kent,● Simply Hours → Columbus,● Summit Hours → Akron,● Wooster Hours → Apple Creek.

.

OKLAHOMA

.

● Tulsa Hours → Tulsa.

.

OREGON

.

● Bridgetown Bucks from PDX Currency Corp. (http://www.pdxcurrency.net/) → Portland, ● Cascadia Hour Exchange (http://cascadiahourexchange.com/) → Portland, ● Columbia Community Exchange → Columbia County, ● Gorge Local Currency Cooperative → Hood River, ● Jefferson Rounds → hrabstwa: Coos, Curry, Douglas, Klamath, Lake, Jackson i Josephine, ● HOUR Exchange (http://hourexchange.org/) → Corvallis, ● PDX Timebank → Portland, ● Xchange Stewards → Portland, ● Reedville Free Exchange → Reedville.

.

PENNSYLVANIA

.

● Lehigh Valley Barter Hours → Bethlehem, ● Ormita Commerce Network Barter System → Pittsburgh, ● Equal Dollars Community Currency (http://www.equaldollars.org/) → Philadelphia, ● Timebank Media (http://timebankmedia.org/)

.

POŁUDNIOWA DAKOTA

.

● Brookings Bucks → Brookings,

● Hobo Dough → Uniwersytet Stanowy w Południowej Dakocie, Brookings.

.

TENNESSEE

.

● Riverbend Tokens (http://www.riverbendfestival.com/generalinfo.php#tokens) → Chattanooga.

.

TEXAS

.

● Greyhound Bucks → Taft, ● Houston Hours → Houston, ● C-City Cash → Colorado City.

.

VERMONT

.

● Bristol Bucks → Bristol, ● Buffalo Mountain Hours → Hardwick, ● Burlington Bread → Burlington.

.

VIRGINIA

.

● Floyd Hours → Floyd.

.

WASHINGTON

.

● Fourth Corner Exchange (http://fourthcornerexchange.org/) → Washington, Oregon, Colorado, New Mexico, Ohio, California, ● Dibspace (https://www.bizx.com/welcome-to-the-bizx-community/) → Seattle, ● Eastside Timebank (http://eastsidekingcounty.timebanks.org/renamed.php?name=tops) → Kirkland, ● SWEL Timebank (http://sweltimebank.org/) → Shoreline, ● Snohomish Diamonds (http://snohomishmutualcredit.com/new_url.php) → Snohomish, ● Bainbridge Island Bucks → Bainbridge Island, ● Kettle River Hours → Kettle Falls, ● Kitsap Hours → Bremerton, ● Lopez Island Hours → Lopez Island, ● Skagit Dollars → Mount Vernon.

.

WISCONSIN

.

● Chamber Bucks → Eau Claire, ● Madison Hours (http://www.madisonhours.org/) → Madison, ● Milwaukee Hours → Milwaukee.

.

Poniżej strona Currency Exchange System, na której możesz dokonać rejestracji jako użytkownik wybranej waluty.

.

.

CES Exchanges in United States
# Exchange Name (click to register) Place Province/State Currency Name Symbol
1 Alamogordo TimeBank Alamogordo NM Time Credit TC
2 Ann Arbor Small Business & Community Exchange Ann Arbor Michigan A2$ A2$
3 Baldwin/Lawrence Community Exchange Baldwin City Kansas Talent $
4 Barter Max Opportunity Network Central Florida – Orlando Florida Trade Dollar T$
5 Befriender Tender Twin Cities Minneapolis Minnesota Tender T
6 Boyd County KY Community Exchange Boyd County Kentucky Community Coupon CC
7 Catch~22 Community Exchange Coventry Rhode Island Credit ~
8 Cedar-County Community Exchange El Dorado Springs MO Credit C
9 Central Arkansas Exchange Network Conway Arkansas ARCredit ARC
10 Central Indiana Exchange Circle Greater Indianapolis Area Indiana CircleBack C
11 Central Ohio Exchange Circle Columbus Ohio Columbux ۞
12 Chapman House Community Center Pelzer South Carolina TimeDollar T$
13 Cloud Community Exchange Menlo Park California Rain R
14 Colorado Springs Community Exchange Colorado Springs Colorado Value V
15 Columbia Community Exchange Saint Helens Oregon C-Note C
16 Community Xchange Network of Cascadia Boise, Portland, Seattle, Vancouver, B.C. Oregon Exchange Credit EC!
17 Corpus Christi Exchange Corpus Christi Texas Gulf Dollar GD
18 Desert Empire Local Exchange Trading System Joshua Tree CA LETS L
19 Digital Arts Community Exchange The World Tennessee Dace Credit D$
20 Faith Exchange Lodi Ca Faith Points $
21 Fern Forest Ohana Fern Forest Hawaii Coin C
22 Film Bank Los angeles Ca Hour Hr
23 Frederick Community College Exchange Frederick Maryland Social Hour SH
24 FTcredits New London New London Connecticut r$ r$
25 Global Interest Body – Grand Rapids Grand Rapids Michigan Interest Dollar I$
26 Global Resource Bank Hollywood Florida Ecocredit E
27 Greater Dayton Community Exchange Dayton OH Wright Wri
28 Herbal Coaching Community Exchange Ponca Arkansas Sepal S$
29 Home Earners Freedom Exchange Wichita Kansas FreeGreen F*
30 ICareNOW Exchange California California ICareNOW Dollar ICN$
31 Indianapolis Family (and Friends) Barter and Trade Indianapolis Indiana talent t$
32 Iredell-LETS Barter and Trade Statesville North Carolina BAT Dollar BAT$
33 Johnny Appleseed Community Exchange USA Midwest & Global (Telecommuting) Indiana Chap CHP
34 Kearsarge Region Time Bank New London New Hampshire Time Hour TH
35 Kids In Community Service Hawaii Hawaii Talent T
36 Lakeshore TimeBank St. Clair Shores Michigan Hour Ł
37 Las Vegas NV Las Vegas Nevada Fund FF
38 Leelanau Exchange Suttons Bay Michigan Doorknob Dk
39 Magnet Exchange Currency Arizona Chandler Arizona Magnet MFU
40 Maine Coastal Means of Exchange Coastal Maine Maine Means of Exchange ME$
41 Marysville/Everett Area Childcare Exchange Everett Washington Hour H*
42 Miami Community Exchange Miami Florida Talent T
43 Montco New Community Exchange King of Prussia Montgomery County, Pennsylvania Kudo Dollar K$
44 MyVFS Sufficient Credit Freedom Baton Rouge LA Exocentric E$
45 New World Community Exchange Mission Viejo California Service Dollar SD
46 Oaks Area Community Exchange Tahlequah Oklahoma Leaf LF
47 Op Shop Time Bank Hyde Park, Chicago Illinois OP O
48 Organic Food/Service Co-op Frankenmuth Frankenmuth, MI Tidbit T$
49 Ozarks Community Exchange Mountian Grove Missouri Community Dollar CDN
50 Pangjia Digital Currency Portland Oregon Pangjia Currency P=
51 People Credit and Finance Miami FL Liberty L
52 PEORIA IL EXCHANGE PEORIA ILLINOIS GREEN DOLLAR G$
53 Philadelphia Barter Exchange Philadelphia Philadelphia Trade Dollar T$
54 Puget Sound Community Exchange Puget Sound Washington Orca *R
55 San Diego Time Bankers San Diego California Hour T$
56 Sevier/Cocke County Digital Exchange Cosby Tennessee Mountain Buk M$
57 Smoky Mountain Digital Exchange Eastern Tennessee Tennessee Mountain Credit MC
58 So. RI Rainbow Trading Post Narragansett Rhode Island Trade %
59 South Shore Time Exchange South Lake Tahoe CA Tahoe Hour TH
60 Southeastern Alliance for Community Change: Community Exchange System Wilmington North Carolina Dollar $
61 Springfield Community Exchange Springfield Missouri Plurant ~
62 Springfield Timebank Springfield/Nixa/Ozark Missouri Hour H
63 SpyCat Community Exchange New York New York SpyCat S$
64 The Cadillac Commons Credit Cadillac Michigan Cadillac Common C@
65 The Community Builder Time Trade Canyon County, idaho Idaho Time Trade Dollar T$
66 The Dirty Farmer Exchange Clinton Arkansas Bud B$
67 The Mountaineer Exchange Weston West Virginia Stonewall Note SJN
68 The South Potomac Exchange Hagerstown Washington County, Maryland Hager H
69 Time Bank of Hawaii Hawaii Hawaii Time T
70 Transition US Exchange Burke Virginia TUSX TUSX
71 UNet Information Trading Accounting System Los Angeles California UNITAS U
72 Unity Currency Savannah Georgia Unity _U_
73 Utah Co Op Murray Utah Dollar $
74 Watauga County Community Exchange Boone North Carolina Boonie B
75 West Chester/Liberty/Monroe Community Exchange West Chester Ohio Service S
76 White Fire Exchange Boulder Colorado Ruby $
77 WuFlow Taos New mexico WuFlow W$
78 Yahola TribalBank Exchange Florida Alabama Yahtra Y$
79 Yippee Skippy Free Exchange of Pioneer Valley Pioneer Valley Massachusetts Skippy SK
80 Alaska Exchange Network Anchorage Alaska Ulu U
81 Athens County Transition Athens County Ohio Clam ~C~
82 Bloomington Community Exchange Bloomington Indiana BloomingBuck BB
83 Central Indiana Community Exchange Greenfield Indiana Talent T
84 Charlotte Community Exchange Charlotte NC Dollar $
85 Chicagoland Local Exchange Trading System Chicago Illinois Mutual Credit #
86 Community Mutual Credit System [CMCS] Vienna South Dakota Mutual Credit MC
87 Connecticut Sound Shares Exchange East Haddam Connecticut Sound Share SS
88 Eastern Washington Community Exchange Colville Washington Share (S)
89 Friendly Service Club Columbus Ohio Talent T
90 Genealogy Community Exchange Group Camarillo California Lookup $L
91 George VanSickles Community Exchange Indianapolis Indiana IndyRES VA$$
92 Goshen, IN Exchange New Paris Indiana Credit ^
93 Humboldt Village Exchange Humboldt California Humbuck HB
94 Kansas City Greater Metro Area Exchange Kansas City Kansas, Missouri Credit C$
95 Kauai Community Exchange System Kauai Hawaii Kala K
96 Kind Social Oakdale California Talent T
97 Metro-Atlanta Community Currency Initiative Atlanta Georgia Time Dollar MC$
98 Monroe County Exchange Rochester NY New York Rochester R
99 Nighthawk Exchange in Louisville Colorado USA Louisville, CO Colorado lui lui
100 North Arkansas Community Exchange Harriet Arkansas Valun VU
101 Oakland Neighborhoods Community Exchange Oakland California Oak Leaf O$L
102 Poor Souls Society Exchange Old North St. Louis MO Hour T
103 Providence Communty Exchange Providence Rhode Island Talent T
104 Saint Louis Community Exchange St. Louis Missouri Favor F
105 San Francisco Sustainably Abundant Community Exchange San Francisco California Cairo C
106 Stanislaus River Community Exchange Modesto California Talent T$
107 Tampa Bay’s Broker Bucks | Commerce Exchange Network (Metro) Tampa – St. Petersburg – Clearwater Florida Broker Buck BB
108 The Commonwealth Reserve Exchange Kansas City Kansas Commonwealth Reserve Dollar CRD
109 The Manzana Community Exchange Los Lunas New Mexico Manzana Merit MM
110 Utah County Community Exchange Provo Utah County, Utah Limnah UT£
111 Waldo County Community Exchange Belfast Maine Hour H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>