Unie monetarne

.

.

CZYM JEST KREDYT?

.

     Czym jest pieniądz? Pieniądz jaki powstał po tak zwanym Szoku Nixona (Nixon Shock – 15.08.1971) jest tylko ideą,  nie mającą żadnego materialnego pokrycia … jest tylko pomysłem na powszechny dobrobyt. Pieniądz stał się sprawą wiary (fiducjarny). Powoduje, że ludzie rezygnują z dużej części własnej wolności (bo przecież świadczenie pracy jest służeniem i rezygnacją z części wolności) po to, aby otrzymać towary wytworzone przez innych i usługi przez nich świadczone.

.

     Kredyt jest podstawowym mechanizmem funkcjonowania pieniądza, który kredytpozwala biednych włączyć do świata bogatych. Co fizycznie oznacza udzielenie kredytu przez amerykański bank dla chińskiego przedsiębiorcy? Przecież pieniądz jest tylko zapisem cyfrowym i ma wartość umowną. Fizycznie kredytodawca czyli amerykański bank „pożycza” kredytobiorcy czyli chińskiemu przedsiębiorcy wyłącznie zapisy cyfrowe. Kredytodawca zakłada kredytobiorcy konto i zapisuje na nim operację udzielenia kredytu. Niech ten kredyt wynosi 10 mld dolarów. Udzielają kredytu bank daje chińskiemu przedsiębiorcy „możliwości działania” ograniczone umowną sumą 10 mld dolarów.

.

     Co oznacza termin „możliwości działania”? Bank udziela kredytu na określony cel-sposób działania kredytobiorcy opisany przepisem tak zwanym biznes planem. Biznes plan jest niczym innym jak instrukcją postępowania w ramach udzielonych „możliwości działania”. „Możliwość działania” oznacza, że przedsiębiorca ma zrealizować następujący przepis:

● „kupić” maszyny (z zasady na Zachodzie),

● „kupić” prawa autorskie czyli technologie, licencje, patenty (z zasady na Zachodzie),

● „kupić” organizacyjne know-how produkowania czyli jak ma zachowywać się siła robocza (z zasady na Zachodzie),

● „kupić” pracę (z zasady u miejscowej siły roboczej),

● „kupić” surowce (z zasady w okolicach posadowienia przedsiębiorstwa).

     Warto zauważyć, że liczbowo wkład Zachodu w wytwarzanie nowych dóbr jest nieproporcjonalnie wyższy aniżeli wkład miejscowy, natomiast fizycznie jest dokładnie odwrotnie.

.

produkcja  

.   W jaki sposób kredyt jest spłacany przez kredytobiorcę? Kredyt jest spłacany wyprodukowanymi przez niego produktami. Produkty są spieniężane czyli zamieniane na cyferki i w tej formie oddawane kredytobiorcy. Oczywiście, kwota zwracana jest powiększona o odsetki w stosunku do kwoty pobranej. W ten sposób kredytodawca ma coraz więcej i więcej cyferek.

.

     Jeżeli jednak zdarzy się, że kredytobiorca nie jest w stanie produkować zakładanej w biznes planie ilości produktów lub nie jest w stanie zbywać produkowanych przez siebie produktów po zakładanych cenach, wówczas bank przywłaszcza zarówno dobra materialne objęte biznes planem zakupowym, jak i wyprodukowane przez przedsiębiorcę produkty oraz zabezpieczenie kredytu. Bank daje stworzone ad hoc cyferki kredytu, ale w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia przejmuje należące do kredytobiorcy materialne przedmioty. W efekcie końcowym, nawet jeśli tylko niewielka część podmiotów plajtuje, banki staną się właścicielami wszelkich możliwych aktywów (materialnych i niematerialnych). Teoretycznie zjawisko przejmowania własności przez banki postępuje z szybkością proporcjonalną do liczby upadłości przedsiębiorstw.

.

CŁA: Spłata kredytu polega na zamianie wyprodukowanych produktów na cyferki (pieniądze). Jeśli produkty sprzedawane są na eksport, na rynku kredytodawcy, wówczas kredytodawca zainteresowany jest stworzeniem barier celnych dla sprzedawanych na swoim rynku produktów. Cła powodują, że producent musi zmniejszyć swoją marżę zysku. Cła są więc dodatkowym zarobkiem kredytodawcy.

.

RYNKI WALUTOWE: Jeśli jednak produkty sprzedawane są rynku krajowym producenta forex_2lub na dowolnym innym rynku nie związanym z kredytodawcą, wówczas nabiera znaczenia proces zamiany waluty rynku na którym towar jest sprzedawany na walutę kredytodawcy (dolary). Zamiana odbywa się na rynkach walutowych.

.

     Chiński przedsiębiorca otrzymał kredyt 10 mld dolarów. Za 7 mld dolarów „kupił” maszyny i prawa autorskie. Ale pozostałe 3 mld dolarów wykorzystał na opłacenie siły roboczej i zakup surowców. W chwili otrzymania kredytu kurs wymiany wynosił 1 USD = 6,15 CNY (renminbi, yuan). Po 3 latach chiński przedsiębiorca musi zwrócić otrzymane 10 mld dolarów oraz odsetki w kwocie 3 mld dolarów, razem 13 mld dolarów.

.

Teoretycznie kredyt wynosi 10 mld $,

a zwrot po 3 latach wynosi 10 mld $ +3 mld $ (odsetki) =13 mld $

czyli oprocentowanie 9,14% w stosunku rocznym.

.

     Na rynkach walutowych kursy wymiany walut kształtuje ich podaż i popyt. Jeśli chcemy, żeby dolar był tani w stosunku do renminbi, wówczas zgromadzone jego zapasy zamieniamy na rynku na renminbi. Ilość dolarów na rynku wzrasta, więc i ich cena maleje; ilość renminbi na rynku maleje, więc i ich cena wzrasta. Możemy też uczynić odwrotnie: zgromadzone zapasy renminbi zamienić na dolary. Zgromadzone zapasy nie muszą być nawet naszą własnością, mogą być pożyczone. Wówczas, być może nawet na całkiem krótko, kurs dolara zwyżkuje, a kurs renminbi zniżkuje. Przez krótki moment, powiedzmy jednego dnia giełdowego, kurs wymiany osiągnął poziom 1 USD = 12,3 CNY (1 $ = 12,3 ¥). Jeśli jednak w umowie kredytowej naszego chińskiego przedsiębiorcy i amerykańskiego banku ten właśnie dzień występował jako właściwy dla ustalenia kursu wymiany do spłaty kredytu, wówczas chiński przedsiębiorca fizycznie spłaci dwa razy więcej niż przewidywał.

.

Credit Trap, Predatory Lending, Man Caught     Kredyt wyniósł 61,5 mld renminbi (10 mld $), z czego 43,05 mld renminbi (7 mld $) pozostało na Zachodzie, ale spłata kredytu wyniesie 159,9 mld renminbi (13 mld $ * 12,3 ¥/$ = 159,9 mld ¥).

     Stąd zysk banku kredytodawcy wyniesie 159,9 mld ¥ – 61,5 mld ¥ = 98,4 mld ¥ (rentowność = 98,4 mld ¥ / 61,5 mld ¥ = 60%).

     A zysk państwa kredytodawcy wyniesie 159,9 mld ¥ – 18,45 mld ¥ = 141,45 mld ¥ (rentowność = 141,45 mld ¥ / 61,5 mld ¥ = 130%).

Z powyższego wynika, że wykorzystując możliwości rynków walutowych można osiągać całkiem znaczące dodatkowe zyski.

.

Praktycznie kredyt wynosi 61,5 mld ¥,

a zwrot po 3 latach wynosi 159,9 mld ¥

czyli oprocentowanie 37,51% w stosunku rocznym.

.

MECHANIZM REZERWY CZĘŚCIOWEJ: Biorąc jednak pod uwagę, że bank pożycza pieniądze, które dopiero powstają w momencie udzielenia kredytu rentowność banku wynikająca z mechanizmu rezerwy częściowej należy wyliczyć przy założeniach, że rezerwa częściowa w USA wynosi 10%, a stopa redyskontowa FED od lutego 2010 roku wynosi 0,75%.

Wyliczenie rentowności banku przybierze postać:

● koszt pozyskania rezerwy częściowej = 0,75% * 1 mld $ = 7,5 mln $

(czyli 46,125 mln ¥),

● uzyskany przychód 98,4 mld ¥

Rentowność banku = 98,4 mld ¥ / 46,125 mln ¥ = 213 333,3%

.

     A jaka jest rzeczywista rentowność państwa kredytodawcy? Państwo kredytodawcy w rzeczywistości nie dało nic poza siłą intelektu swoich obywateli. Materialna wartość maszyn czyli ich złomu jest prawie równa zeru. Cała reszta, to jest technologie, know-how, patenty, a nawet pieniądze … to wszystko jest zamysłem, ideą. Zarabiamy na tym, że potrafimy innych przekonać do naszych pomysłów.

.

.

UNIE MONETARNE

.

kasa     Kredytodawcą jest z zasady ten, kto ma pieniądz – jest bogaty. Mając pieniądz może wpływać na kursy walut w sposób dla siebie korzystny. To powoduje, że kredytodawcy muszą zwracać wielokrotności sum uzyskanych w kredytach. Tak jak pokazaliśmy to na powyższym przykładzie zysk kredytodawcy wynikający z możliwości wpływania na kursy walut może być kilkakrotnie wyższy niż wynikający z odsetek.

.

     Kredytobiorcami są z zasady państwa biedne – nie mające wystarczających zasobów pieniądza. Nie mogąc skutecznie wpływać na kurs własnej waluty spłacają znacznie wyższe zobowiązania niż same zaciągnęły. W praktyce jeden znaczny kredyt może być spłacany przez kredytobiorcę przez dziesiątki lat, także przez dzieci i wnuków kredytobiorców. O długości spłat decyduje w dużym stopniu zasobność portfela kredytodawcy i wykorzystywanie przez niego mechanizmów inżynierii finansowej.

.

     Świat podzielił się na tych, którzy wiecznymi wierzycielami, choć tylko raz pożyczyli i tymi, którzy są wiecznymi dłużnikami, choć spłacili już wielokrotność zaciągniętych zobowiązań. Bycie wierzycielem i dłużnikiem przechodzi z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, z syna na wnuka. W efekcie prowadzi to do wyzbycia się przez dłużnika własnej suwerenności, „sprzedaży” majątku narodowego na rzecz wierzyciela tzw. prywatyzacji lub serwilizmie międzynarodowym (wysyłanie misji wojskowych do miejsc wskazanych przez wierzyciela, głosowanie na forach międzynarodowych zgodnie z życzeniem wierzyciela, udostępnianie własnego terytorium na bazy dla wojsk wierzyciela).

.

     W jaki sposób można przeciwdziałać oszukańczym praktykom kredytodawców? Najskuteczniejszym sposobem jest posiadanie dużych zasobów pieniądza. Dlatego słabe państwa wprowadzają wspólne waluty tworząc tak zwane unie walutowe. Oczywiście, także silne państwa zawierają unie monetarne, choć w tym przypadku nie chodzi o obronę swoich interesów, ale o zakreślenie większego obszaru swoich wpływów.

unie_monetarne_2

     Największą unią monetarną jest Strefa Euro. Powstała formalnie 1 stycznia 1999 r., a banknoty i monety euro wprowadzone zostały do użytku 1 stycznia 2002 r. Strefa Euro oznaczona na powyższym rysunku jako „1″ zamieszkiwana była w 2012 roku przez 331,83 mln osób i zrzeszała:

● 19 państw (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Malta,  Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy),

5 specjalnych terytoriów (należące do Wielkiej Brytanii i leżące na Cyprze – Akrotiri i Dhekelia oraz należące do Francji – Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne; wyspa położona w archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim – Majotta; grupa wysp leżących w Małych Antylach – Wspólnota Saint-Barthélemy; archipelag położony na Oceanie Atlantyckim, w Ameryce Północnej – Wspólnota Terytorialna Saint-Pierre i Miquelon),

● 6 małych państewek (Księstwo Andora, Republika Kosowa, Księstwo Monako, Czarnogóra, Republika San Marino, Państwo Watykańskie).

.

     Według danych Bank for International Settlements w Genewie (czyli banku banków centralnych) Strefa Euro wyemitowała do końca 2013 roku banknoty i monety o wartości przeztytlu938,17 mld euro (z tego 912,59 mld euro banknotów i 23,66 mld euro monet). Z tego w obrocie poza instytucjami finansowymi znajduje się 876,79 mld euro. Przez Strefę Euro wyemitowane zostało na statystycznego mieszkańca 2.827 euro, przy PKB Strefy równym 9,59 bln euro i PKB per capita 28.905 euro. Po przeliczeniu według średniorocznego kursu wymiany (EUR/USD=0.7788) otrzymujemy na jednego mieszkańca równowartość 3630 dolarów, przy PKB równym 12,32 bln dolarów i PKB per capita 37.115 dolarów.

.

     Dla porównania Stany Zjednoczone zamieszkałe przez 313,91 mln mieszkańców wyemitowały w tym samym okresie 1.169,13 mld dolarów, przy PKB równym 16,245 bln dolarów i PKB per capita wynoszącym 51.745 dolarów.

.

     Z reguły im silniejsza waluta tym częściej korzystają z niej inne państwa. W ten sposób właściciel silnej waluty uzyskuje dodatkową korzyść z możliwości jej emisji w ilościach przekraczających własne potrzeby, niekiedy nawet znacznie. Właściciel waluty ponosi jedynie wręcz symbolicznie koszty produkcji zadrukowanego papieru, a nabywca waluty płaci za nią realnymi towarami i usługami. Dodatkowym efektem powstania strefy euro (unii monetarnej) było powstanie drugiej obok dolara silnej waluty światowej. Zaufanie do europejskiej waluty jest tak znaczne, że zapotrzebowanie na nią jest podobne jak na dolara, który funkcjonuje jako waluta światowa od zakończenia drugiej wojny światowej. I to pomimo tego, że wyniki gospodarcze strefy euro odbiegają ujemnie od tych, które uzyskują Stany Zjednoczone.

.

emisja     Różnice w ilości emitowanej waluty jeszcze bardziej widoczne są jeśli zestawimy tak bogate państwa jak Szwajcaria i Japonia z tak biednymi jak Turcja czy Indie. Część tej różnicy wynika z różnic poziomu dochodów i cen, ale całkiem spora z zewnętrznego zapotrzebowania na tą walutę.

.

     Unie monetarne oznaczone numerami od „3” do „6” zawiązane zostały wokół jednego państwa dominującego, które emituje swoją walutę terytoriów od siebie zależnych ewentualnie słabszych gospodarczo sąsiadów.

.

     Numerem „3” oznaczona została unia monetarna południowoafrykańskiego randa do której poza zdecydowanie dominującą Republiką Południowej Afryki należą: Lesotho, Namibia oraz Suazi.

.

     Numerem „4” oznaczono unię monetarną indyjskiej rupii, do której poza Indiami należą Królestwo Bhutanu oraz Nepal.

.

     Numerem „5” oznaczono unię monetarną dolara australijskiego, do której poza Australią należą jej terytoria zależne: Wyspy Ashmore i Cartiera, Australijskie Terytorium Antarktyczne, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe, Wyspy Morza Koralowego, Wyspa Norfolk, Wyspy Heard i McDonalda (niezamieszkałe).

.

     Numerem „6” oznaczone zostały na rysunku terytoria objęte unią monetarną amerykańskiego dolara. Poza Stanami Zjednoczonymi są to:

● terytoria zależne Stanów Zjednoczonych: Mariany Północne, Portoryko, Guam,  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Midway, Navassa, Samoa Amerykańskie, Wake, Palmyra. Poza nie posiadającą własnej samorządności Palmyrą na żadnym z terytoriów nie obowiązuje amerykańska konstytucja.

● państwa i inne terytoria zależne: Ekwador, Salwador, Panama, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Palau, Wschodni Timor, Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Holandia Karaibska.

.

     I wreszcie numerem „2” oznaczono na mapie mniej więcej równorzędne państwa, Cfa_mapktóre były w przeszłości koloniami francuskimi i po dziś dzień związane są gospodarczo z metropolią. Są to: Benin (dawny Dahomej, z PKB per capita według parytetu siły nabywczej w 2013 roku wynoszącym 1.600 USD i sklasyfikowanym według wskaźnika Human Development Index na 166 miejscu w świecie na 187 sklasyfikowanych państw), Burkina Faso (dawniej Górna Wolta – 1.500 USD; HDI-183), Wybrzeże Kości Słoniowej (1.800 USD; HDI-168), Gwinea Bissau (1.200 USD; HDI-176), Mali (1.100 USD; HDI-182), Niger (800 USD; HDI-187 t.j. ostatnie miejsce), Senegal (2.100 USD; HDI-154), Togo (1.100 USD; HDI-159), Kamerun (2.400 USD; HDI-150), Republika Środkowoafrykańska (700 USD; HDI-180), Czad (2.500 USD; HDI-184), Republika Kongo (4.800 USD; HDI-142), Gwinea Równikowa (25.700 USD; HDI-136), Gabon (19.200 USD; HDI-106).

. ciąg dalszy nastąpi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>